nikurbon

فروشگاه جامع تهیه پایان نامه ,سوالات دکتری و ارشد شهرسازی, معماری مرمت و.. تحقیقات دانشجویی, مقالات و ...

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول در قالب pdf در 368 صفحه ( قابل کپی به word) به همراه نقشه اتوکدی شهر

این طرح در سال 1390 توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه و تدوین شده است.

شهر فاضل آباد به عنوان مرکز بخش کمالان و مرکزدهستان استرآباد درمنتهی الیه غربی شهرستان علی آباد واقع شده است. این شهر بین مدار 55 درجه و 9 دقیقه و 20 ثانیه تا 55 درجه و 10 دقیقه و 45 ثانیه طول شرقی و37 درجه و 7 دقیقه و 50 ثانیه تا 37 درجه و 8 دقیقه و 45 ثانیه عرض شمالی واقع شده است. فاضل آباد در سال 1380 به عنوان شهر معرفی شده است. 

فهرست مطالب
قسمت اول: تعیین و بررسی حوزه خدمات فراگیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر 
تعیین روستاهای خدمات گیر مستقیم روزانه از شهر 
چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی روستاهای خدمات گیر
بررسی شاخص های اقتصادی در روستاهای خدمات گیر 
بررسی وضعیت فعالیت در بخش های عمده اقتصادی در روستاهای خدمات گیر
نحوه توزیع جمعیت در روستاهای خدمات گیر 
شناخت کمبودهای تاسیسات زیربنایی،خدمات رفاهی و تجهیزات روستاهای خدمات گیر
بررسی تاسیسات زیر بنایی موجود در آبادی های واقع در حوزه نفوذ شهر فاضل آباد 
بررسی خدمات رفاهی و تجهیزات روستایی موجود در آبادی های واقع در حوزه نفوذ شهر 
تعیین حریم شهروپهنه بندی آن 

 قسمت دوم: بررسی و شناخت شهر و استنتاجات حاصل از آن 
خصوصیات اقلیمی و زیست محیطی شهر 
مکان ها وفرصت های گردشگری،شناخت ارزش های زیست محیطی ومواهب طبیعی شهر وحریم آن 

موقعیت جغرافیایی شهر و حریم (عوامل طبیعی، عوارض زمینی وضع توپوگرافی، شیب های اصلی موثر در طرح و منطقه بندی آنها در سطح شهر و اطراف آن و همچنین سایر عوامل جغرافیایی محدود کننده و یا تسهیل کننده توسعه کالبدی شهر)
موقعیت جغرافیایی شهر و حریم آن
وضعیت توپوگرافی و شیب اراضی در محدوده مطالعاتی 
مسائل زمین شناسی (جنس خاك، نوع اراضی و پوشش گیاهی، زمین لغزش و زلزله، سیل و سایر حوادث غیر مترقبه) 
منابع سطحی وزیرزمینی آب ونحوه تامین آن در شهروسیستم حرکت ودفع آب های سطحی و وضعیت 
مسیل ها ورودخانه هادر شهر هواشناسی(دما، رطوبت، باد، تابش آفتاب)
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر 
خصوصیات جمعیتی و ترکیب و تحولات آن ( وضع جمعیت در گذشته و حال ، میزان و وضعیت مهاجرت، جنس، گروه های سنی، بعد خانوار، سواد، شاغلین و غیره)
روند تحولات جمعیت شهر
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن در سطح شهر
خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن در سطح حوزه های شهری
تراکم جمعیت در شهر و تغییرات آن در مناطق مختلف
خصوصیات اجتماعی و فرهنگی شهر و محلات آن و چگونگی تاثیر آن ها در توسعه کالبدی شهر 
خصوصیات اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر

خصوصیات اجتماعی و فرهنگی در سطح محلات شهر

 تاثیر خصوصیات اجتماعی شهر و محلات بر توسعه کالبدی شهر
 خصوصیات اقتصادی

 اوضاع کلی اقتصادی شهر،میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخش های اقتصادی (صنعت،کشاورزی و خدمات)
جمعیت فعال، اشتغال و بیکاری در بخش های فعال مختلف اقتصادی
بررسی شاخص های اقتصادی 
ساختار اقتصادی شهر
ارزش زمین و ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی و تغییرات آنها در مناطق مختلف شهر وعواملی که در این تغییرات نقش تعیین کننده دارند
شاخص های سرمایه گذاری بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و دولتی در زمینه مسکن 
مسایل و امکانات مالی،اعتباری،فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر درصورت وجود 

امکانات فنی و اداری 
امکانات مالی و اعتباری شهرداری
چگونگی مشارکت مردم در فعالیت های عمرانی شهر 
 خصوصیات کالبدی 
 ارزیابی طرح های هادی یا جامع و تفصیلی مصوب قبلی شهر و محدوده ها و نتایج آنها  دورنمای شهر ( فرم شهر ، سیما ، منظر ، توده و حجم )
 فرم شهر
سیمای شهری یا تصویر ذهنی از شهر
 منظر شهری
نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کاربری های مختلف موجود و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آن ها در کل شهر
 نحوه توزیع خدمات(آموزشی، بهداشتی، فضای سبز، خرده فروشی و غیره)در سطح شهر، با در نظر  گرفتن گنجایش و شعاع دسترسی هر یک از خدمات) 
 تاریخچه، علل پیدایش، روند رشد و توسعه کالبدی شهر و محلات آن از ادوار گذشته تا کنون
 دانه بندی بافت های شهر
 ترکیب (دانه بندی) 
 تراکم بافت ( فشردگی)
 ریخت شناسی ادواری معماری شهر
 ریخت شناسی ادواری معماری مساکن شهر
 ریخت شناسی ادواری معماری و فضاهای شهر
 ساختار و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف شهر و چگونگی روابط آن ها با یکدیگرسازمان فضایی 
 سازمان کالبدی
 پدافند غیرعامل و نیازهای کالبدی آن در شهر و حریم آن 
بررسی تراکم و طبقات ساختمانی در مناطق، نواحی و محلات مختلف شهر 
وضعیت کلی ساختمان های مسکونی در مناطق مختلف شهر با توجه به شاخص های کمی و کیفی،
مالکیت، نمای ساختمان، نوع مصالح، کیفیت و قدمت ساختمان (قابل استفاده، نوساز، مرمتی، تخریبی)،تجهیزات و تاسیسات بهداشتی، جهت استقرار بنا در زمین و غیره 
 مالیکت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی (شهرداری، اوقاف)وتاثیرات آن در شهر

 اخذ اطلاعات مربوط به بافت ها، بناها، محوطه های تاریخی و حرایم و ضوابط و طرح های مربوط به آنها 
خصوصیات، موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تاسیسات شهری (آب، فاضلاب، برق، مخابرات، اینترنت، گاز و غیره)سرانه ها، کمبودها، محدودیت ها و امکانات آن ها
وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری(ایستگاه های سوخت گیری، مجتمع های خدماتی رفاهی یا بین 
راهی، کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، دفع پسماندهای جامد، آتش نشانی و غیره) کمبودها و مشکلات و امکانات موجود در این زمینه
برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر در زمینه مسکن، تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی و سایرکارکردهای اصلی شهر

 نقش کارکردی معابر( تفریحی ؛ عبوری با الویت پیاده یا سواره و غیره) 
 مسایل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی درون شهری و برون شهری ( سیستم ارتباطی ، حجم، کیفیت ، نحوه کنترل، مشکلات مربوط به نقاط و گره های رفت و آمد، تعداد وسایل نقلیه عمومی وخصوصی ، تعداد تصادفات، حجم عبور و مرور دز مسیرهای اصلی و نقاط بحرانی و غیره)
 مبانی نظری
 هدف از سفر و مبدا و مقصد سفرهای روزانه 
 کیفیت ترافیک 
 نحوه کنترل ومدیریت ترافیک 

وضعیت پارکینگ 
 ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر 
 جمع آوری و بررسی نقشه های مصوب تفکیک اراضی، طرح های مصوب قبلی و طرح و نقشه های 
مربوط به معابر و فضاهای شهر و به هنگام کردن نقشه ها براساس پروانه های صادره شهرداری 
 بررسی و برداشت دقیق شبکه خیابان ها تا حد کوچه های دسترسی موجود ( طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب و نوع پوشش آن ها) 
 تهیه دستورالعمل های لازم برای کادر فنی شهرداری و سایر مجریان و نظارت کنندگان بر اجرای طرح ها و برنامه های پیشنهادی 
قسمت سوم: ارائه پیشنهادات
 تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده -
بالاخص با رویکرد استراتژی توسعه اقتصادی درونزا و نیز برنامههای آتی دولت و سازمانهای محلی یا بخش
خصوصی در توسعه اقتصادی شهر همراه با تعیین میزان سرمایه گذاری لازم در هر بخش
 احتمالات رشد و پیش بینیهای جمعیت شهر در آینده
 تعیین الگوی توسعه و محدوده شهر
 پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها و تامین اعتبارات -
عمرانی، توسط شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر

 پیش بینی نیازهای عمرانی شهر در زمینه رفع کمبودهای مسکن، تاسیسات زیربنایی، خدمات رفاهی -و سایر کارکردهای اصلی 

 تدوین ایده کلی یا الگوی مرتبط با فضای سبز، فضای باز و مکانهای گردشگری و دفاع غیر عامل در -
شهر
 پیش بینی مکان و نحوه ایجاد یا توسعه تجهیزات شهری(کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سیستم دفع زباله، آتش نشانی و غیره)

 برنامه عمرانی کوتاه مدت( 3ساله ومیان مدت 53 ساله)مربوط به شهردار ی و سا یر سازمان ها ی شهری، مانند آموزش و پرورش، بهداری و غیره
 پیشنهادهای اصلاحی لازم در موردبرنامه 3 ساله وده ساله عمرانی شهر برای تحقق اهداف طرح
 برنامه ریزی کاربری اراضی شهر(کاربری های پیشنهادی)پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 16,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fazelabad_2051380_1738.zip24.2 MB

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء برج رسگت ساری مازندران به همراه نقشه های اتوکدی

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء برج رسگت ساری مازندران به همراه نقشه های اتوکدی مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء برج رسگت ساری مازندران به همراه نقشه های اتوکدی و نقشه های سه بعدی احیاء در قالب PDF (قابل کپی به WORD) در 156 صفحه برج رسگت که در شیب تند کوهی سنگی بنا شده در سال 411-413 هجری قمری  ساخته شد مدفن یکی از شهریاران آل باوند است ۱۸ متر ارتفاع دارد محیط ان در پایین ۱۴٫۷۶ متر است. حد فاصل قسمت فوقانی بدنه و آغاز گنبد برج با مقرنس کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,500 تومان 14,000 تومان 50% تخفیف

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو

مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو مطالعات باستان شناسی منطقه خوزستان و بررسی معماری و تدفین ایلام نو در قالب pdf (قابل کپی به word) در 153 صفحه د ر این پژوهش به معرفی ومقایسه قبور ایلامی جدید با توجه به کشفیات بدست آمده تا کنون خواهیم پرداخت ؛ تا با  مقایسه هاي انجام گرفته درمیان این تدفینها ، الگوي مناسبی در ارتباط با شیوه هاي تدفین این دوره که یکی از نزدیکترین  دوره ها به امپراتوري بزرگ هخامنشی است (و بسیار بر آن موثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه ، توصیف و تحلیل معماری قلعه شاخ زرین آباد ایلام به صورت word

مطالعه ، توصیف و تحلیل معماری قلعه شاخ زرین آباد ایلام به صورت word مطالعه ، توصیف و تحلیل معماری قلعه شاخ زرین آباد ایلام به صورت word در 40 صفحه قلعه شاخ یکی از قلعه هاي وسیع و مهم منطقه دراستان ایلام شهرستان دهلران بخش زرین آباد و در 10کیلومتري جنوب غرب روستاي بردي قرار گرفته است که داراي باروي عظیمی به طول 1550 متر می باشد . وسعت این قلعه درحدود 8 هکتار می باشد که وضعیت توپوگرافی منطقه وعوارض زمین جهت ساخت آن در نظرگرفته شده است ، این قلعه یکی از شاهکارهاي دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

مطالعه، توصیف و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به صورت word

مطالعه، توصیف و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به صورت word مطالعه، توصیف و تحلیل معماری بقعه بی بی دختران شیراز به صورت word  در 52 صفحه این بنا در محله سنگ سیاه(بخشی از بافت قدیم شهر) واقع شده و زمان احداث آن قرن هشتم ه .ق در دوره حکمرانی امیر مبارزالدین بنیانگذار سلسله مظفریان فارس می باشد. بانی ساخت این بقعه قُتلُغ خاتون دختر سلطان قطب الدین شاه جهان بن سلطان سیمور غَتمیش قَراخُتایی و همسر امیر مبارزالدین محمد و مادر شاه شجاع(ممدوح حافظ) می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت کالبدی ،معماری و نحوه شکل گیری روستای دربندسر شمیرانات تهران

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت کالبدی ،معماری و نحوه شکل گیری روستای دربندسر شمیرانات تهران پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت کالبدی،معماری و نحوه شکل گیری روستای دربند سر شمیرانات تهران در 80 اسلاید روستای دربندسر واقع در دهستان رودبار قصران و بخش رودبار قصران از توابع شهرستان شمیرانات واقع در استان تهران است که با شهر تهران حدود ۵۷ کیلومتر فاصله دارد . راه ارتباطی روستا از محور فشم شمشک_دیزین منشعب می شود. این محور از شمال روستای درود به سمت روستای دربندسر منشعب می شود. محور ارتباطی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت بقعه شاهزاده حسین همدان به همراه نقشه های آن

مطالعه و شناخت بقعه شاهزاده حسین همدان به همراه نقشه های آن مطالعه و شناخت بقعه شاهزاده حسین همدان به همراه نقشه های آن، معرفی شجره نامه امام زاده و تصاویر آن در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 28 صفحه  بنای بقعه شاهزاده حسین، مربوط به دوره صفویه، (نخستین بنای این زیارتگاه را پیش از دوره ایلخانیان دانسته‌اند و تاریخ‌نگاران نیز به این معتقد هستند و آن را در دوره هلاکوخان (۶۵۴-۶۶۳ ه ق) می‌دانند). و از نوع آرامگاه های چهارضلعی گن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 8,500 تومان 30% تخفیف

پاورپوینت شناخت و بررسی گره چینی چوبی در بناهای تاریخی گرگان

پاورپوینت شناخت و بررسی گره چینی چوبی در بناهای تاریخی گرگان پاورپوینت مهارت ساخت دانش بومی وشناخت و بررسی هنر گره چینی چوبی بناهای تاریخی گرگان در 55 اسلاید هنر گره چينی و گره سازي از جمله هنرهايی است كه امروزه كم تر بدان پرداخته می شود. گره، نگاره های آذينی پرپيچ و تاب در كار گره چينی است وگره چينی هنری بر پايه اعتقادات آيينی و عرفانی و نتيجه وحدت در ساحت كثرت است. گره عبارتست از ترکيبی يکپارچه از نقش های هندسی متنوعی که در يک چارچوب مشخص به طور ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و آسیب شناسی خانه رجایی مشهد به همراه نقشه های کامل معماری بنا

پاورپوینت مطالعه و آسیب شناسی خانه رجایی مشهد به همراه نقشه های کامل معماری بنا پاورپوینت مطالعه وآسیب شناسی خانه رجایی مشهد در 49اسلاید به همراه نقشه های کامل معماری بنا بنای اصلی این خانه تاریخی، یادگار اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلویی است. ساختمان جدید خانه رجایی مشهد بنا به درخواست آقای رجایی ساخته‌ ولی در حال حاضر با تغییر کاربری به عنوان مهمان سرا از آن استفاده می شود. کل این بنا به دو قسمت مجزا تقسیم می شود که هر کدام در زمان خاصی ساخته شده اند. زمان ساخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

مقایسه تجربه مرمت شهرآمستردام و بوشهر

مقایسه تجربه مرمت شهرآمستردام و بوشهر مقایسه تجربه مرمت آمستردام و بوشهر در قالب word  در 33 صفحه   فهرست   مقدمه................................................................................................................................................ بخش اول : تحلیل عوامل موثر اسکان غیر رسمی در ایران ..................................................................... پهنه بندی فعالیتی و عملکردی ......... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 8,500 تومان 30% تخفیف

پاورپوینت تحلیل، آسیب شناسی و مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد

پاورپوینت تحلیل، آسیب شناسی و مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد پاورپوینت تحلیل، آسیب شناسی و مرمت فرهنگسرای بهشت مشهد در 50 اسلاید به دليل عدم وجود كتيبه در بنا كه بتواند مبين وجود قدمت اثر باشد نمي توان  تاريخ آن را دقيقا“ مشخص نمود. اما بر اساس مستندات شفاهي و همچنين عناصر و جزئيات وويژگي هاي به كار رفته در بنا و مطالعه در كتب تاريخي و عكس هاي قديمي شهر مشهد مي توان قدمت بنا را به ۸۵ سال قبل يعني اواخر قاجار و اوايل پهلوي نسبت داد و به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 3,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت سفال عصر مفرغ ايران

پاورپوینت مطالعه و شناخت سفال عصر مفرغ ايران پاورپوینت مطالعه و شناخت سفال عصر مفرغ ايران در 50 اسلاید در مطالعه و بررسی دوران های پیش از تاریخ (نوسنگی، مس سنگی، مفرغ و آهن) مجموعه های سفالی که به فراوانی از حفاری محوطه های باستانی و نیز بررسی های سطحی کشف می شود، مهمترین داده های باستان شناسی را تشکیل می دهد. از همین رو بیشتر دوره بندی های پیش از تاریخ بر مبنای تحلیل شاخص های این مجموعه ها صورت گرفته است. از این نظر اصطلاحاتی مثل فره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بررسی و مطالعه دوره نوسنگی در بین النهرین

پاورپوینت بررسی و مطالعه دوره نوسنگی در بین النهرین پاورپوینت بررسی و مطالعه دوره نوسنگی در بین النهرین در 61 اسلاید ..تاکنون پژوهش‌های مختلفی در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی مثل لوانت و زاگرس مرکزی ایران در ارتباط با دوره نوسنگی و دوره ماقبل آن (پارینه سنگی)، صورت گرفته است. این منطقه را نه تنها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی دوره نوسنگی شناسانده، بلکه زمینه ساز پیدایش فرضیه های مختلفی درباره نوسنگی نیز شده است. حتی قبل از این تحول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک

پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک در 61 اسلاید چاتال هیوک یکی از ازمحوطه های بزرگ وکلیدی آسیای صغیر واقع در32کیلومتری جنوب شرقی شهر قونیه  ترکیه و11 کیلومتری جنوب چومرا می باشد وبزرگترین استقرارعصرنوسنگی شناخته شده شده درخاورمیانه محسوب می شود. براساس کاوش های انجام یافته تاکنون قدمت قدیمی ترین لایه این محوطه، متعلق به 6500 ق.م می باشد.ازحفاری این تپه، اشیاء مسی، پیکرک ها، نقاشی های دیو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت باستان شناسی و معماری محوطه گوبکلی تپه ترکیه

پاورپوینت مطالعه و شناخت باستان شناسی و معماری محوطه گوبکلی تپه ترکیه پاورپوینت مطالعه و شناخت باستان شناسی و معماری محوطه گوبک لی تپه ترکیه در 41 اسلاید گوبکلی تپه یکی ازمهمترین سایت های دوره نوسنگی درجهان است.این تپه مصنوعی مربوط به دوره نوسنگی بدون سفال است.امابه عنوان سکونت مورداستفاده نبوده است،این تپه ازچندین جایگاه پناهگاه به شکل مدور درمحوطه های کلان سنگ بوده است.این سایت در15کیلومتری شمال شرق ترکیه ازمنطقه اورفا که دربالاترین نقطه کوه که ازدورقابل مشاهده م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

گونه شناسی معماری روستایی استان گلستان

گونه شناسی معماری روستایی استان گلستان گونه شناسی معماری روستایی استان گلستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 32 صفحه استان گلستان را می توان از نظر اقلیم، شرایط جغرافیایی و ناهمواری ها به 4 منطقه جغرافیایی تقسیم کرد؛ این  مناطق عبارتند از منطقه نیمه بیابانی(استپ ترکمن صحرا)، جلگه، کوهپایه و کوهستان. در گلستان نیز، خانه روستایی علاوه بر محل سکونت یک واحد اقتصادی محسوب می شود. وجود فضاهای  جانبی مانند محل نگهداری دام، علوف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,500 تومان 9,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و تعیین عرصه و حریم امام زاده و گورستان آق امام بندرترکمن

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و تعیین عرصه و حریم امام زاده و گورستان آق امام بندرترکمن مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و تعیین عرصه و حریم امام زاده و گورستان آق امام بندرترکمن در قالب pdf (قابل کپی به word) در 52 صفحه به همراه نقشه های کامل بنا و محوطه و تصاویر بقعه آق امام در شهرستان ترکمن ودر فاصله 23 کیلومتری شمال غربی گرگان و فاصله 8  کیلومتری شرق بندر ترکمن و یک و نیم کیلومتری روستای قره قاشلی از توابع دهستان شرقی  بخش سیجوال واقع شده است. مقبره و فضاهای جانبی آن در 6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

طرح ساماندهی و بهسازی محله سبزه مشهد گرگان و آرامگاه باغ مزار استاد محمدرضا لطفی

طرح ساماندهی و بهسازی محله سبزه مشهد گرگان و آرامگاه باغ مزار استاد محمدرضا لطفی طرح ساماندهی محله سبزه مشهد گرگان و آرامگاه باغ مزاراستاد محمدرضا لطفی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 96 صفحه در رابطه با قدمت دقيق و پيشينۀ تاريخی محله سبزمشهد می توان به  قديمی ترين سندى که نام محلۀ سبزمشهد در آن ذکر شده،  وقفنامۀ خواجه مظفر پتکچی به تاريخ ۹۴۱ ه.ق. است اشاره کرد. لکن وجود  آثار و اسناد و شواهدى از اوخر حکومت صفويه در رابطه با محله  سبزمشهد، قدمت اين محله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به همراه سیر تحول مرمت آن

مطالعه و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به همراه سیر تحول مرمت آن مطالعه و شناخت کاخ عالی قاپو اصفهان به همراه سیر تحول مرمت آن در قالب pdf (قابل کپی به word) در 81 صفحه این بنا پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان توسط  شاه عباس اول بین سالهای 1000 تا 1006 ه.ق. به عنوان مقر و دولتخانه حکومتی سلاطین صفوی شروع به  ساخت شد. مدت زمان ساخت  این عمارت طی 5 مرحله معماری و در زمان جانشینان  شاه عباس اول بخصوص شاه عباس دوم و شاه سلیمان  بین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت خانه میرکاظمی (جدی حسینی) کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا

مطالعه و شناخت  خانه میرکاظمی (جدی حسینی) کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا  مطالعه و شناخت  خانه میرکاظمی (جدی حسینی) کردکوی به همراه نقشه های کامل بنا در قالب pdf (قابل کپی به word) در 25 صفحه بناي مذكور در استان گلستان، شهرستان كردكوي – شهر كردكوي - خيابان پاسداران – كوچه شهيد فكوري قرار دارد. قدمت اين بنا مربو به اواخر دوران قاجار- اوايل پهلوي است و نام صاحب اصلي و سازنده آن دو برادر به نامهاي مير احمد و  ميركاظم بوده كه قبل از اتمام كار، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حمام روستای فارسیان گالیکش

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حمام روستای فارسیان گالیکش  مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حمام روستای فارسیان فرنگ گالیکش در قالب pdf در 175 صفحه این فایل یک مجموعه جامع و کامل درباره حمام تاریخی روستای فارسیان فرنگ شهرستان گالیکش به همراه نقشه های کامل معماری، تصویر،تصاویر سه بعدی، معرفی کامل شهر گالیکش و روستای فارسیان و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فصل اول:مطالعات پیش نیاز و گردآوری مدارک پایه گرد آوری عکس های هوایی و نقشه های م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی

تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی فایل تعمیر، مرمت و تقویت سازه های آبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 140 صفحه  فصل اول: معرفی انواع سازه های آبی تعریف سازه های آبی تقسیم بندی انواع سازه های آبی بر اساس زمینه کاربرد تقسیم بندی انواع سازه های آبی بر اساس نوع کاربرد فصل دوم: ضوابط عمومی طراحی و اجرای سازه های آبی اهداف طراحی ایمنی عملکرد مطلوب پایایی الزامات طراحی روش طراحی بارگذاری و ترکیبات آن ضرایب ایم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

شیپ فایل های (gis)کامل استان گلستان

شیپ فایل های (gis)کامل استان گلستان شیپ فایل های استان گلستان لایه های اطلاعاتی جی ای اس استان گلستان مجموعه ارائه شده حاوی شیپ فایل های مهم مربوط به استان می باشد که بر اساس اخرین تقسیمات کشوری  برای شما عزیزان اماده شده است . همگی این لایه ها, از نوع SHP file و قابل ویرایش بوده و در نرم افزار global mapper,arc view ,arc gis  و سایر نرم افزار های مرتبط قابل استفاده خواهد بود. فرمت shp  قابلیت تبدیل به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 550,000 ریال 14,000 تومان 75% تخفیف

پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز

پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز پاورپوینت مطالعات ترافیک تقاطع رودکی شیراز در 65 اسلاید این تقاطع نقش موثری در روان سازی ترافیک در محورکمربندی و بلوار ایمان جنوبی دارد. افزایش ضریب ایمنی ترددو کاهش زمان سفر از دیگر اهداف اجرای این طرح به عنوان یکی از مطالبات مردم شیراز از شهرداری این کلان شهر بوده است. فرآیند انتخاب گزینه برتر .1 ارائه 18 گزینه که همگی به صورت غیر هم سطح است ( مطابق طرح تفصیلی ) .2حذف گزینه هایی که از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

ارزیابی پیاده راه بازار تهران

ارزیابی پیاده راه بازار تهران ارزیابی پیاده راه بازار تهران در قالب pdf در 60 صفحه در پژوهش حاضر احداث و بهره برداری از پیاده راه بازار تهران واقع در خیابان ۱۵ خرداد مورد ارزیابی قرار گرفته است.قرار گرفتن بازار بزرگ تهران در جنوب پیاده راه و عناصر تاریخی ارزشمند در محدوده موجب جذب تعداد قابل توجهی از شهروندان به این منطقه می گردد و این موضوع توجه ویژه به این پیاده راه در راستای تامین خدمات متناسب با حجم استفاده کنندگان را طلب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان

بررسی و مطالعه پوشاک اقوام استان گلستان بررسی و مطالعه پوشاک زنان اقوام ترکمن، شاهکوه، قزاق، قزلباش، کتول استان گلستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 139 صفحه آنچه که در باب پوشاك زنان در استان گلستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت بیشتر در  برگیرنده پوشاك سنتی زنان، طرز تهیه پارچه، دوخت، انواع پوشش ها و اشاره اي مختصر به  زیورآلات وابسته به پوشاك آنها بود که بر اساس نیاز و نوع زندگی آنها طراحی شده است. انواع  پوشاکی که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 14,000 تومان 40% تخفیف

مطالعه و شناخت کاخ پهلوی (مرکز بهداشت) گنبد کاووس به همراه نقشه های کامل بنا

مطالعه و شناخت کاخ پهلوی (مرکز بهداشت) گنبد کاووس به همراه نقشه های کامل بنا مطالعه و شناخت کاخ پهلوی(مرکز بهداشت)گنبد کاووس به صورت pdf (قابل کپی به word) به همراه نقشه های کامل بنا در 31 صفحه قدمت این بنا مربوط به دوران پهلوی اول است که قبل از انقلاب با نام کاخ پهلوی شناخته می شد. رضا شاه در طول سلطنت خود چندین بار به گنبد کاووس سفر نمود واغلب اوقات در مراسم اسب دوانی این منطقه شرکت می نمود. وی در مسافرت های خود معمولاً در ساختمان های اداره گمرک و ساختمان دکتر گرجی ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت کاخ پهلوی (ساختمان شهرداری) مینودشت به همراه نقشه های کامل بنا

مطالعه و شناخت کاخ پهلوی (ساختمان شهرداری) مینودشت به همراه نقشه های کامل بنا مطالعه و شناخت کاخ پهلوی(ساختمان شهرداری) مینودشت به صورت pdf (قابل کپی به word) به همراه نقشه های کامل بنا در 35 صفحه ساختمان کاخ پهلوی مینودشت از آثار دوره پهلوی اول شهرستان مینودشت محسوب می گردد که به لحاظ تاریخی و ویژگی های زیبایی شناسی واجد ارزش بوده است. این اثر در میانه باغی جای گرفته است که در حال حاضر پارک شهر خوانده می شود. در محوطه این باغ چند بنای دیگر موجود می باشند که عبارتند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

بررسی و مطالعه معماری کارخانه ریسندگی نجف آباد اصفهان

بررسی و مطالعه معماری کارخانه ریسندگی نجف آباد اصفهان بررسی و مطالعه معماری کارخانه ریسندگی نجف آباد اصفهان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 25 صفحه کارخانة نجف آباد در سال 1324 خورشيدي با سرماية اولیه ای معادل بيست ميليون ريال، به عنوان « شرکت سهامی برق و ريسندگی نجف آباد » به شمارة 348 ثبت و تأسيس شد و در آغاز کار، برق نجف آباد را نيز تأمين می کرد. اگرچه تجهيزاتِ کارخانه در سال 1327 تامين  و تکم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه و بررسی باستان شناسی شهرستان ساوه استان مرکزی

مطالعه و بررسی باستان شناسی شهرستان ساوه استان مرکزی مطالعه و بررسی باستان شناسی شهرستان ساوه استان مرکزی در قالب pdf  در 16 صفحه (قابل کپی به word) *این فایل  به جهت صرفه جویی در پرینت به صورت فشرده تنظیم شده و هر دو صفحه در یک صفحه چیدمان شده است. در اصل فایل 32 صفحه بوده است. شهرستان ساوه علي رغم نزديكي به پايتخت سياسي كشور كمتر  مورد مطالعات باستان شناسي قرار گرفته است. نخستين برنامة  علمي براي شنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت معماری دستکند قلعه کُتکُتو اندوهجرد شهداد کرمان

 مطالعه و شناخت معماری دستکند قلعه کُتکُتو اندوهجرد شهداد کرمان  مطالعه و شناخت معماری دستکند قلعه کُتکُتو اندوهجرد شهداد کرمان  در قالب pdf  در 17 صفحه (قابل کپی به word) *این فایل  به جهت صرفه جویی در پرینت به صورت فشرده تنظیم شده و هر دو صفحه در یک صفحه چیدمان شده است. در اصل فایل 35 صفحه بوده است. طی بررسی باستان شناسی که  در پاییز 1390 در شهرستان کرمان(بخش شهداد) به منظورشناسایی و بررسی  محوطه ها و آث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت بافت تاریخی شهر اراک و بررسی محلات و معماری آن در دوره قاجار

مطالعه و شناخت بافت تاریخی شهر اراک و بررسی محلات و معماری آن در دوره قاجار مطالعه و شناخت بافت تاریخی شهر اراک و بررسی محلات و معماری آن در دوره قاجار در 30 صفحه با فرمت pdf (قابل کپی به word)  *این فایل  به جهت صرفه جویی در پرینت به صورت فشرده تنظیم شده و هر دو صفحه در یک صفحه چیدمان شده است. در اصل فایل 60 صفحه بوده است. در شکل گیری شهر اراک عوامل مختلف: نظامی، سیاسی، اقتصادی و اداری  نقش داشته است و برخلاف سایر شهرهای ایران که به مرور زمان&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

بررسی و شناخت معماری و شهرسازی دوره اشکانیان

بررسی و شناخت معماری و شهرسازی دوره اشکانیان بررسی و شناخت معماری و شهرسازی دوره اشکانیان در قالب pdf  در 30 صفحه (قابل کپی به word) به همراه نقشه و تصویر از بناها و شهرها و محوطه ها و ...  اشکانیان از اقوام پارتی – آریایی ساکن در شمال شرقی ایران بودند و در زمان هخامنشیان ساکن منطقه هیرکانیا و یا گرگان امروزی بودند . نام اقوام پارتی برای اولین بار به نام پارثوا در کتیبه بیستون و نقش رستم در زمان داریوش اول هخامنشی آمده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

بررسی و شناخت معماری و شهرسازی دوره ساسانیان

بررسی و شناخت معماری و شهرسازی دوره ساسانیان بررسی و شناخت معماری و شهرسازی دوره ساسانیان در قالب pdf  در 46 صفحه (قابل کپی به word) به همراه نقشه و تصویر بناها و شهرها 224 تا 651 میلادی ساسانیان که یکی از هفت دودمان مهم دوران اشکانی بودند ؛در زمان اردشیر پاپکان که حکمران دارابگرد  بود بر ضد حکومت مرکزی اشکانی سر به طغیان گذاشتند. شاهنشاه پارتی ؛ اردوان اشکانی ؛ خود به منظور  دفع شوش وارد کارزار شد ؛ ولی عاقبت از اردشیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه کبیر گرگان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه کبیر گرگان مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه کبیر گرگان به همراه معرفی محله دوشنبه ای در 8 صفحه در قالب pdf (قابل کپی به word) این خانه واقع در محله دوشنبه اي گرگان، در حدود صد و چهل سال پیش (در اواسط دوره قاجاریان)ساخته شده و بانی آن شخصی به نام   «حاج محمدمهدي کبیر » از خوانین و تجار گرگان، بوده است که نام خانه نیز بر این اساس است. در حدود هشتاد سال پیش، در اواخر دوره قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

گزارش گمانه زني به منظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم تپه ي شَهن آباد نورآباد لرستان

گزارش گمانه زني به منظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم تپه ي شَهن آباد نورآباد لرستان گزارش گمانه زني به منظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم تپه ي شَهن آباد نورآباد لرستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 21 صفحه تپه شَهن آباد در ساس 1380 شمسي توسط هیئت بررسي شهرستان نورآباد به سرپرستي آقاي رمران گاراژيان مورد بررسي و  شناسايي قرار گرفت. اين تپه ارزشمند به پیشنهاد ايشان در تاريخ 1380/5/23 بشماره 4155 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت  رسیده است .اين تپه در ساس 90 توسط آقاي موسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت سفال عصر آهن ایران

پاور پوینت سفال عصر آهن ایران پاور پوینت سفال عصر آهن ایران در 64 اسلاید به همراه تصاویر محوطه ها، سفال ها، طراحی سفال ها و ... از نظر باستان شناسی عصر آهن در ایران دوره ای شاخص به شمار می رود که پراکندگی این فرهنگ کل مرز های فرهنگی و سیاسی ایران را در بر  گرفته و همین مورد سبب شده که مطالعات باستان شناسی بر روی این دوره به مراتب صورت بگیرد. در این دوره، ساختار فرهنگی ایران دچار تعییراتی شده که کارشناسان عقیده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن

پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن پاورپوینت مطالعه و بررسی دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن در 65 اسلاید در این پروژه مطالعه و شناخت دوره مس و سنگ در ایران و سفال های آن در محوطه زیر مورد بررسی قرار گرفته پرداخته شدده است. عصر مس سنگی در مناطق مختلف فلات ایران 1- شمال مرکزی ایران: این منطقه از فلات ایران در برگیرنده دشت های قزوین، تهران، ساوه، قم و کاشان است که دو چشم انداز نیم خشک و خشک دارد. * سیلک کاشان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان

مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان مطالعه، شناخت و آسیب شناسی خانه یداللهی کاشان در قالب pfd در 88 صفحه به همراه نقشه های کامل معماری بنا و تصاویر خانه یدالهی کاشان در محله پشت عمارت واقع است و قدمت این خانه به اوایل عصر قاجار باز میگردد. خانه یدالهی بخش‌های اندرونی و بیرونی مجزا از هم ندارد بلکه فقط یک حیاط مرکزی بدون گودال باغچه است که اندرونی محسوب می‌گردد.معماری خانه به گونه‌ای است که اطاق‌ها به صورت دو طرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مجموعه بایزیدبسطامی پاورپوینت مطالعه، شناخت، معرفی تزئینات و آسیب شناسی مجموعه بایزید بسطامی در 143 اسلاید به همراه تصاویر، نقشه های کامل معماری بنا، نقشه سه بعدی از مجموعه، طرح های تزیینات به همراه نقشه های جانمایی، آسیب شناسی کامل مجموعه به همراه نقشه های جانمایی آسیب، جدول آسیب شامل: محل آسیب ،عامل مخل، نحوه درمان و ... می باشد.   مجموعه کامل تاریخی بایزید بسطامی در این پروژه قرار مورد بررسی قرار گرفته&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 345,000 ریال 17,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان

پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد)گرگان پاورپوینت طراحی شهری میدان سرخواجه (15 خرداد) تا ابتدای خیابان هفت دستگاه گرگان در 44 اسلاید به همراه طراحی های سه بعدی طبق نقشه کاربری های میدان سرخواجه ( 15 خرداد ) و اطراف آن عمده ترین کاربری های تجاری خدماتی در مقیاس شهر و منطقه تشکیل میدهند . بیشترین و موثر ترین فضا را مراکز تجاری ، خدماتی و بانک ها به خود اختصاص داده اندکه این مسءله در کیفیت برداشت مردم از فضا میدان به عنوان یک فضای تبادل ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه کرمانی مشهد در112 اسلاید خانة كرماني درمشهد، پایین خیابان (خیابان نواب صفوی )، كوچة نواب 11 قرار گرفته است. در روبروي اين خانه، کوچه عسکریه ( سرحوضو) قرار دارد. امتداد این کوچه از سمت شمال به خيابان نواب منتهي مي شود. كوچة نواب 11 كه از كوچه هاي اصلي محلة پايين خيابان بوده از شرق به پايين خيابان يا همان خيابان نواب و از غرب به مدرسة حسين قلي خان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران

پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی محله دروازه شميران تهران پاورپوینت طرح نوسازي و بازآفرینی مركز محله دروازه شميران تهران در 62 اسلاید محله عودلاجان در تقسيم بندي محلات تهران پس از شكل گيري حصار صفوي و بوجود آمدن امنيت نسبي در اوايل دوره قاجار شكل فعلي خود را مي يابد و در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه شمار ساكنان و نيز تعداد بناهاي اعيان در اين محله كه بجاي باغهاي بزرگ ساخته مي شدند، افزوده مي شود. محله دروازه شميران در جبهه شمالي محله عودلاجان و در مجاورت د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 460,000 ریال 23,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل پاورپوینت شناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیای خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشا کلا آمل در 74 اسلاید به همراه نقشه های سه بعدی بنا خانه حاج مهدي سلطان باقدمتي كه به دوران قاجار بازمي گردد با پلان مربع مستطيل تشكيل شده از فضاهاي زير و با مصالح رايج زمان خود شامل سنگ قلوه ،آجر، ملات گل آهك، چوب و سفال مي باشد كه در كليه سطوح داخلي  و نماي جنوبي بنا اندود گچ بصورت ساده وتزييني استفاده شده است. با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

تحلیل فضای شهری محدوده خیابان جمهوری، منتظری و حکیم نزاری بیرجند

تحلیل فضای شهری محدوده خیابان جمهوری، منتظری و حکیم نزاری بیرجند تحلیل فضای شهری محدوده خیابان جمهوری،منتظری وحکیم نزاری بیرجند در قالب pdf (قابل کپی به word) در 166 صفحه بیرجند از تاریخی ترین و مهمترین مناطق استان خراسان جنوبی به شمار می آید. این منطقه دربرگیرنده  شاخص ترین بناهاي معماري،باغ هاي قدیمی و حمام هاي تاریخی است که قدمت بیشتر آنها به دوره قاجاریه و  زندیه بازمی گردد. دراسناد مکتوب نام بیرجند نخستین باردر کتاب معجم البلدان، قرن هفتم هجري ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت مطالعه و شناخت کاخ و باغ سلیمانیه کرج بر اساس متون تاریخی و بررسی سیر تحولات آن

پاور پوینت مطالعه و شناخت کاخ و باغ سلیمانیه کرج بر اساس متون تاریخی و بررسی سیر تحولات آن پاور پوینت مطالعه و شناخت کاخ و باغ سلیمانیه کرج بر اساس متون تاریخی و بررسی سیر تحولات آن در 80 اسلاید كاخ و باغ سليمانيه كرج از يادگارهاي دوران قاجار و يكي از معدود آثار ثبت شده فرهنگي و تاريخي شهرستان كرج است كه در محدوده مركزي شهر و در داخل دانشكده كشاورزي كرج واقع شده است . کاخ و باغ سلیمانیه  مربوط به دوره قاجار بوده و امروزه در محوطه دانشکده کشاورزی کرج واقع شده &zwn ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت الگوي استقراري و گاهنگاري نسبي آثار دشت رومشگان لرستان

پاور پوینت الگوي استقراري و گاهنگاري نسبي آثار دشت رومشگان لرستان پاور پوینت الگوي استقراري و گاهنگاري نسبي آثار دشت رومشگان لرستان در 93 اسلاید بخش رومشگان در جنوب شهرستان كوهدشت در استان لرستان قرار دارد كه شامل يك دشت ميان كوهي است كه دور تا دور آن توسط كوه هاي نسبتاً مرتفعي محصور شده است. نخستين پژوهش هاي باستان شناختي منطقه در  حوزه رودهاي سيمره و كشكان و در مناطق پشتكوه و پيشكوه در  پيرامون دشت رومشگان صورت گرفت. نخستين بررسي هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طرح استراتژي هاي توسعه (cds) بابلسر

طرح استراتژي هاي توسعه (cds) بابلسر طرح استراتژي هاي توسعه (cds) بابلسر در قالب pdf (قابل کپی به word) در 65 در صفحه در تهیه استراژی های توسعه بابلسر اصولی به شرح زیر که بنیان cds را تشکیل می دهند مد نظر قرار گرفتند: 1- تهیه چشم انداز برای شهر از طریق برگزاری کارگروه و با رویکرد مشارکتی 2- تهیه استراژی هایی که دست یافتنی اما چالش برانگیز باشد 3- تهیه یک برنامه اجرایی که در آن منابع مالی و مسئول و زمان اجرای هر برنامه مشخص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت سیر تحول زیگورات دربین النهرین و ایران

پاورپوینت سیر تحول زیگورات دربین النهرین و ایران پاورپوینت سیر تحول زیگورات دربین النهرین و ایران در 44 اسلاید دراین مجموعه سعی شده است به معرفی مقایسه معماری زیگورات چـغازنبیل بانمونه های مشابــه دربین النهرین پـرداخته شود در مورد فلسفه پیدایش زیگورات ها در ایران و بین النهرین توضیحاتی داده شده اسـت که زیگورات چه نوع بنایی است و هـدف از ساخـت ایـن نوع ساختمانها یـا معابد چیـست.و همچنین چند نمونه از زیگوراتهای بین النهرین معرفی شـده ، در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

گزارش تعیین عرصه و حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر

گزارش تعیین عرصه و حریم تخت جمشید، نقش رستم و شهر استخر پروژه بازنگري محدوده حرايم به همراه تبيين حريم چشم انداز محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد، نقش رستم و شهر استخردر قالب pdf (قابل کپی به word) در 77 صفحه  شامل: 1. تهيه مستندات كارشناسي و تشريح مسايل حقوقي نياز به بازنگري و تهيه نقشه اجرايي حريم هاي درجه يك و دو محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد و شهر استخر 2. تهيه نقشه اجرايي حريم درجه يك و دو محوطه ميراث جهاني تخت جمشيد ، نقش  رستم و شهر استخر. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,500 تومان 14,000 تومان 50% تخفیف

گزارش تعیین حریم و گمانه زنی تپه علوی ملایر

گزارش تعیین حریم و گمانه زنی تپه علوی ملایر گزارش تعیین حریم و گمانه زنی تپه علوی ملایر همدان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 41 صفحه اهداف   هدف اصلی از انجام این پروژه، گمانه زنی اطراف تپه به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم  آن به منظور مشخص نمودن وضعیت محدوده و گستردگی این اثر در ادوار گذشته است. به  همین منظور گمانه هایی ( 15 گمانه) با ابعاد مشخص 1/5 * 1/5 و با در نظر داشتن اصول  سیستماتیک کاوش در اطراف تپه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت بازار تاریخی، حصار و قلعه خرم آباد

پاورپوینت مطالعه و شناخت بازار تاریخی، حصار و قلعه خرم آباد پاورپوینت مطالعه و شناخت بازار تاریخی، حصار و قلعه خرم آباد در 55 اسلاید بازار تاريخي شهر خرم آباد ، از بازارهاي تجاري- اقتصادي در استان لرستان است كه در بافت قديم اين شهر واقع است. قرارگيري مهم ترين بناهاي دوره صفوي و قاجار اعم از بناهاي مذهبي ، عام المنفعه و تجاري در اطراف بازار نام برده مانند مساجد، گرمابه ها، مقابر و كاروانسراها، بر اهميت و نقش و كاركرد اين بازار در دوران اسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد دردوره هخامنشی

پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد دردوره هخامنشی پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد دردوره هخامنشی در 160 اسلاید   در فاصله حدود 22 كيلومتري شمال شرق پاسارگاد در ابتداي تنگه اي كه به تنگ حنا معروف است دو سد تاريخي شناسايي شده كه مربوط به دوره هخامنشي است. هركدام از اين سدها سازهاي سنگي نيز دارند. سدها به وسيله كانالي به طول 2700 متر به هم متصل شده اند . در بخش ديگري از منطقه و در محدوده دشت علفي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 345,000 ریال 17,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت گورستان (قبرستان)های تاریخی ظهیرالدوله،ارامنه دولاب، امام زاده عبدالله و ابن بابویه تهران

پاورپوینت مطالعه و شناخت گورستان (قبرستان)های تاریخی ظهیرالدوله،ارامنه دولاب، امام زاده عبدالله و ابن بابویه تهران پاورپوینت مطالعه و شناخت گورستان (قبرستان) های تاریخی ظهیرالدوله، ارامنه دولاب، امام زاده عبدالله و ابن بابویه تهران در 61 اسلاید گورستان ابن بابویه، بزرگ ترین گورستان تاریخی تهران در جنوب شرقی این شهر و در شهرری قرار دارد. تاریخ شکل گیری این گورستان براساس مستندات تاریخی به دورۀ فتحعلی شاه می رسد و وجه تسمیۀ آن برگرفته از نام  محمد بن بابویه معروف به «شیخ صدوق » یکی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل

پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل پاورپوینت مطالعه و شناخت مقبره شمس آل رسول آمل در 54 اسلاید  این بنا در قرن 9 هجري قمري در اراضی گنبد بن آمل بنا شده و يكي از عناصر هويت دهنده اين محله به شمار  می رود . بخش هاي شمالي و غربي محله داراي بافتي باز و بخش جنوبي داراي بافتي پيچ در پيچ و كم عرض مي باشد و شايد بتوان دو خيابان شهيد بهشتي (جبهه شرقي) وخيابان طالب آملي (جبهه غربي) را بهترين الگوي دسترسي  به اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت برج مهماندوست دامغان

پاورپوینت مطالعه و شناخت برج مهماندوست دامغان پاورپوینت مطالعه و شناخت برج مهماندوست دامغان در 65 اسلاید برج مهمان دوست   در جنوب روستایی به همین نام (بیست کیلومتری دامغان) در کنار گورستان روستا و در زمینی  مسطح قرار دارد . این بنا محوطۀ اختصاصی ندارد، بخش دایر ه ای شکل کوچکی از زمین اطرافش کف سازی شده و محوطۀ بلافصل آن پوشیده از خاک، شن و گیاهان خودروست . بدنۀ خارجی برج از سه بخش تشکیل شده است : پایۀ آن مدور است، بخش م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بازآفرینی ، بهسازی و ساماندهی میدان قیصریه لار

پاورپوینت بازآفرینی ، بهسازی و ساماندهی  میدان قیصریه لار پاورپوینت بازآفرینی و بهسازی و ساماندهی میدان قیصریه لار به همراه پژوهشی در تحولات تاریخی  در 91 اسلاید میدان قیصریه به صورت فضایی مستطیل شکل در مرکز بافت تاریخی شهر لار قرارگرفته است. این میدان در دوره صفویه و توسط الله وردی خان حاکم شیراز به ابعاد 110 در 67 متر با رواقی ستون دار در چهار طرف آن و حجره هایی که در پشت قرار می گرفت به صورت یک طبقه با ارتفاعی در حدود پن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و طرح مرمت برج رادکان کردکوی در قالب pdf در 70 صفحه برج رادکان در در ۴ کیلومتری جنوب شرقی روستای رادکان و در ۴۲ کیلومتری جنوب کردکوی و ۵۴ کیلومتری جنوب غربی گرگان قرار گرفته است.کتیبه کوفی بنا در پیرامون بدنه استوانه ای میل و در زیرگنبد مخروطی آن قرار دارد و بر اساس آن احداث میل در سال 407 آغاز شده و در سال 411 به پایان رسیده است. این برج مصادف است با فرمانروایی منوچهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت تحلیل فضای شهری و طراحی شهری محور پارس- مدائن نازی آباد تهران

پاورپوینت تحلیل فضای شهری و طراحی شهری محور پارس- مدائن نازی آباد تهران پاورپوینت تحلیل فضای شهری و طراحی شهری محور پارس- مدائن نازی آباد تهران در 103 اسلاید ساخت محله نازی آباد، در سال 1320 به دستور محمد مصدق، نخست وزیر وقت پایه گذاری شد. زمین های نازی آباد به بانک ساختمانی که تازه کار بود، سپرده شد تا با هدف جلوگیری از سوءاستفاده زمین بازان، به قیمت ارزان به مردم نیازمند واگذار شود. زمین ها به قطعات 200 تا 600 متری تقسیم شد و به قیمت متری 30 ریال (متری 10 ریا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه حاج رحیم خان مقصودلو سرخنکلاته گرگان

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه حاج رحیم خان مقصودلو سرخنکلاته گرگان پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه حاج رحیم خان مقصودلو سرخنکلاته گرگان در 160 اسلاید بنا مربوط به دوره قاجار و از طبقه دوم آن به صورت بهار خواب می باشد. حاج رحیم خان مقصود لو از سران مشروطه در استرآباد بود وجلسات متعدد در این خانه برگزار می شد . بنا دارای پلانی مستطیل شکل به ابعاد 4× 8 متر می باشد و حدود 32 متر مربع مساحت هر طبقه است و کشیدگی آن شرقی– غربی است. پی بن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان فردوسی تهران به همراه نقشه اتوکد خیابان های اطراف میدان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان فردوسی تهران به همراه نقشه اتوکد خیابان های اطراف میدان پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان فردوسی تهران در 50 اسلاید به همراه نقشه اتوکد کاربری زمین خیابان های اطراف میدان تحلیل فضای شهری میدان فردوسی تهران در قالب power point  و در 50 اسلاید می باشد. این فایل یک مجموعه کامل و جامع در شناخت میدان فردوسی تهران و تحلیل فضای شهری آن است و شامل موارد زیر می باشد : - میدان فردوسی در آینه تاریخ - مقدمه - موقعیت میدان فردوسی در مقیاس شهری، منطقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر

گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی شهر گزارش مطالعات طرح جامع-تفصیلی شهرفاضل آباد شهرستان علی آباد کتول در قالب pdf در 368 صفحه ( قابل کپی به word) به همراه نقشه اتوکدی شهر این طرح در سال 1390 توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان تهیه و تدوین شده است. شهر فاضل آباد به عنوان مرکز بخش کمالان و مرکزدهستان استرآباد درمنتهی الیه غربی شهرستان علی آباد  واقع شده است. این شهر بین مدار 55 درجه و 9 دقیقه و 20 ثانیه تا  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان علی آباد کتول

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای شهرستان علی آباد کتول برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای بلوک غلام، خاتم آباد، معصوم آباد، نظرخانی، ساورکلاته، باقرآباد، شیرنگ سفلی و عباس آباد شهرستان علی آباد کتول در قالب pdf در 22 صفحه فهرست مطالب مشخصات عمومی روستا مشخصات اجتماعی روستا مشخصات اقتصادی روستا مشخصات کالبدی روستا اهداف برنامه در سطح دهستان یا بخش با تاکید بر روستاهای هدف چشم انداز برنامه  در سطح دهستا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word

مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word مطالعه،طرح مرمت و احیای تپه میل شهر ری به صورت word در 48 صفحه به همراه نقشه های سه بعدی قبل و بعد مرمت  تپه میل که از آن  آتشکده  بهرام و  آتشکده ری نیز نام برده می‌شود از آثار دوره  ساسانیان  در  شهر ری  است. گمان می‌رود که این بنا آتشگاه  بهرام گور  بوده باشد.در حدود ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر ری به سوی ورامین بر ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

طرح جامع شهر بندرگز به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی

طرح جامع شهر بندرگز به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی گزارش طرح جامع شهر بندر گز به صورت word در 160 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی، نقشه محلات بندرگز، نقشه معابر، نقشه کاربری اراضی استان گلستان و ... طرح جامع توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر بندرگز که توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در سال 1396 تهیه شده است و شامل موارد زیر می باشد: فهرست مطالب 1-تعاریف... 1 2- حوزه بندی کاربری ها و عملکرد های طرح جامع.. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت

مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه امام جمعه اصفهان به صورت Word در 120 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی معماری و طرح مرمت  خانه امام جمعه در شمال شرقی اصفهان و همین طور در شمال مسجد جامع اصفهان قرار دارد که ورودی اصلی خانه از محله ابواسحاقیه می باشد. این خانه با شماره 3/1151 به ثبت آثار تاریخی رسیده است. دسترسی به خانه هم از طریق مسجد جامع و هم از طریق میدان شهشهان میسر است. این خانه بنا به گف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مدرسه دقیقی گرگان در قالب pdf در 333 صفحه مدرسه دقیقی که یکی بناهای تاریخی و ارزشمند دوره قاجاریه در بافت تاریخی گرگان است  این بنای تاریخی در شهریورماه ۱۳۹۱ با شماره ثبت ۳۱۰۰۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، ه بخش فعلی مدرسه تاریخی دقیقی بخشی از خانه مسکونی بزرگ‌تری در محله شیر کش است.  بر اساس اسناد تاریخی شیر کش محله حاکم‌نشین بو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران

طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران طرح مرمت و احیاء خانه ناصرالدین میرزا تهران (مطالعات امکان سنجی) در قالب pdf  ( قابل کپی به word) در 126 صفحه   خانه تاريخي ناصرالدين ميرزا از بناهاي تاريخي دوره قاجار ميباشد كه در محله ارگ تهران از جمله محلات منطقه 12 ، منصوب به قلب تاريخي تهران واقع شده است. اين خانه در شمال ميدان تاريخي ارگ و محدوده بازار در ناحيه 2 اين منطقه قراردارد. مساحت كنوني بنا حدود 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء خانه عیسی حاجی عظیمی سیمین شهر گمیشان در 180 اسلاید بناي  مذكور در استان گلستان، شهرستان بندر ترکمن در سیمین شهر جنب خیابان جمهوری واقع شده است.  این بنا مربوط به دوره قاجار و در دو طبقه ، طبقه همکف و اول تشکیل شده است . طبقه همکف دارای شش اتاق  می باشد که عمدتا به عنوان انبار نگهداری‌کالا ازآنها استفاده می‌شده است. دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طرح جامع گردشگری شهر مقدس مشهد به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی وضع موجود و نهایی

طرح جامع گردشگری شهر مقدس مشهد به صورت word به همراه نقشه های اتوکدی وضع موجود و نهایی طرح جامع گردشگری شهر مقدس مشهد به صورت word در 680 صفحه به همراه خلاصه گزارش و پاور جهت ارایه به همراه نقشه های اتوکدی وضع موجود و نهایی  جايگاه ملي و بين المللي شهر مشهد به عنوان اولين كلان شهر زيارتي جهان و موقعيت جغرافيايي ويژه آن در شرق كشور موجب شده است كه اين شهر در سراسر ايام سال، به ويژه در تعطيلات نوروز، فصل تابستان و ايام و مناسبت هاي خاص پذيراي خيل انبوه زايران و گردشگران از اقصي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 460,000 ریال 23,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء حسینیه جاجرمی بجنورد در قالب pdf در 200 صفحه (قابل کپی به word) اين بنا در سال 1325 هجري قمري توسط استاد غلامرضا  بنا يزدي ساخته شده است. از بناهاي متعلق به اواخر دوران  قاجار مي باشد که احتمالا تکميل و تجهيزش تا اوايل پهلوي  نخست نيز ادامه داشته است. مالکيت بنا: صاحب اين بنا حاج علي اکبر جاجرمي بوده  است و ايشان اين بنا را وقف اولاد ذکور ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 345,000 ریال 17,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران

مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت واحیاء کوشک فخرالدوله (مدرسه روشنگر) تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 573 صفحه موقعيت مكاني : اين بنا در منطقه 12 شهرداري تهران در خيابان ابن سينا – خيابان شهيد حسن  مشكي – كوچه پارك امين الدوله قرار دارد. (مرحومه فخرالدوله در سال 1327 ه.ش. زمين مسجد  فخر الدوله را وقف كرده است ) پارك و عمارت امين الدوله در گوشة شمال شرقي حصار جديد تهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بافت فرسوده مشکین دشت

پاورپوینت بافت فرسوده مشکین دشت پاورپوینت بافت فرسوده مشکین دشت در 37 اسلاید فایل پاورپوینت بافت فرسوده مشکین دشت،در حجم 37 اسلایدقابل ویرایش بخشی از متن: تعیین به عنوان شهر در سال 75 در 44 کیلومتری غرب تهران و در ناحیه کلان شهر کرج با 1/4 میلیون نفر جمعیت مساحت: 667 هکتار (214 هکتار معادل 22% آن پر است) جمعیت: 43،858 نفر (پیشبینی افق 1405 با نرخ رشد 2/3، برابر با 70،000 نفر) نرخ رشد جمعیت از 14/2 (1345) به 4/4 (1385) کاهش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 4,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه،آسیب شناسی و طرح مرمت عمارت شتر گلو ماهان کرمان به صورت word

مطالعه،آسیب شناسی و طرح مرمت عمارت شتر گلو ماهان کرمان به صورت word مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت عمارت شتر گلو ماهان کرمان به صورت word در 128 صفحه شتر گلو مربوط به دوره قاجار  و خانه خاندان رضوی نعمت‌اللهی  است و در ماهان ، داخل شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۵۶۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. در مرکز ساختمان شترگلو ماهان حوضخانه‌ای زیبا که با سقف بلند و گنبدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 9,500 تومان 60% تخفیف

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران

پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران پروژه مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء تیمچه اکبریان (یهودی ها) تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 157 صفحه بناي تاريخي تيمچه اكبريا ن(يهوديها)؛در گذشته،توسط شخصي بنام داود كليمي ساخته مي شود؛قدمت  بنا را كسبه محل حدود ٣٠٠ سال پيش تخمين مي زنند؛ولي به گفته مالك فعلي بنا؛معمار معروف اصغر  شعرباف طي بازديدي كه از محل كرده؛قدمت بنا را با توجه به شيوه ساخت و نوع معماري آن؛به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word

ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی  مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word ساماندهی محور ارتباطی کوهسنگی مشهد در قالب فضای تفریحی . فراغتی . فرهنگی به صورت word در 126 صفحه احداث نهر گناباد در سال 1306 و ایجاد گردشگاه بسیار زیبایی بنام کوهسنگی که تفرجگاه تعداد زیادی از اهالی شهر مشهد در روزهای جمعه بوده است این مرکز تفریحی با درختان متعدد و استخر زیبای خود که آب آن بوسیله ی نهر گناباد تامین می شده است کوهسنگی این بوستان قدیمی در ضلع جنوب غربی شهر مشهد و در انتهای خیابا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه رستم فرخزاد کرمان به همراه نقشه های کامل بنا در 56 اسلاید تاریخچه ساخت این بنا به اول دوره پهلوی برمی گردد که این بنا توسط فردی زرتشتی بنام رستم فرخ زاد ساخته شده است, این بنا قریب به 70 سال در تملک این شخص قرار داشته است و در تمامی این مدت این بنا مسکونی بوده است.  - بررسی نقشه بنا: کوچه ای که خانه رستم فرخ زاد در آن قرار دارد نظم هندسی خاصی نداشته و کم عرض ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن

معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن معرفی و شناخت کاروانسراهای قزلق، دیمه لو، رباط سفید، میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان به همراه نقشه های آن در قالب word در 94صفحه کاروانسراها در ایران به ویژه در خطه ایالت استرآباد (گرگان) را به دو دسته برون شهری و درون شهری می شد تقسیم نمود. نوع درون شهری آن (کاروانسرای میدان عباسعلی و مهرآیین گرگان) فقط در شهر استرآباد (عصرقاجار) بودند. کاروانسراهای درون شهری جزیی از معماری و بافت بازار محسوب می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت قدیم نیشابور (ابرشهر)

پاورپوینت مطالعه و شناخت بافت  قدیم نیشابور (ابرشهر) پاورپوینت مطالعه وشناخت بافت قدیم نیشابور (ابرشهر) در 100 اسلاید •امام حاكم بناي نيشابور را به انوش بن شيث آدم نسبت مي دهد و بر اين اساس شهر قدمتي طولاني مي يابد .] اما در واقع از زمان ساسانيان است كه نيشابور چهره ي تاريخي و شناخته شده اي به خود گرفته و از هاله ي ابهام و ترديد بيرون مي آيد.   •شاپور اول ساساني (272-421م.)، پسر اردشير بابكان، شهر قديم را در حوالي قهندژي كه از قب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان

بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان بررسی ، شناخت و طرح مرمت خانه رنجبران سمنان به صورت pdf (قابل کپی به word) در77 صفحه  موقعیت جغرافیایی: بافت قدیم در شهرستان سمنان در مسیر گذر کهنه دژ، قدمت :قاجار فرم کلی پلان خانه پر پایه مربع مستطیل شکل گرفته که توسط راهرویی به هشتی و از انجا به محلات قدیمی شهر وصل میشده است. کل بنا از سه طبقه در زیرزمین (همکف و اول) تشکیل شده که بخش زیرزمین در قسمت جنوبی ان واقع گرویده و شام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان

پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان پاورپوینت مطالعه، شناخت و آسیب شناسی مدرسه خاقانی خطیرآباد گرگان در 80 اسلاید بناي مذكور در استان گلستان، شهرستان گرگان و  با طول جغرافیایی 36 درجه و 48 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54 درجه و 17 دقیقه شرقی در بدنه شمال شرقی روستای خطیر آباد و بخش مرکزی دهستان سدن شرقی شهرستان گرگان و در 15 کیلومتری غرب شهر گرگان قرار گرفته است  این بنا اولین مدرسه آکادمیک گرگان بوده که  ابتدا با کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی

پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی پاورپوینت ستون سازی اشکانی و تاثیر یونان بر ستون و ساختار ستون سازی دوره اشکانی در 73 اسلاید در آغاز دوره اشکانی نمای ورودی بناها از رواق یا ایوانی ستون دار تشکیل شده بود که سقف آن بر ستون متکی بود. به تدریج در روند تکمیل معماری، ایوان های ستون دار جای خود را به ایوان هایی با تاق های ضربی داده اند. رایج شدن ایوان و استفاده از تاق های هلالی در پوشش بناها، سبب شده تا از ستون کمتر استفاده شود. از ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلام

پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلام پاور پوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته صخره اي عيلامی در 60 اسلاید آخرین پادشاهان عیلامی بر صخره های  سرزمین  خود یادگارهایی رابر جای گذاشته اند که تقریبا همه آنها با مراسم مذهبی وبرگزاری آیینهای نیایش ارتباط دارد.شماری ازاین نقوش برجسته که تاکنون شناخته شده عبارت اند از حجاریهای مال امیر، حجایهای کورانگون و نقش برجسته صخره ای درنقش رستم ، دشت مال امیر (ایذه) دریک کیلومتری شمال شرق ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی

پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی پاورپوینت بررسی و شناخت سفال اشکانی در 58 اسلاید مطالب گنجانده شده در اینجا به منظور مشخص کردن ویژگی های  سفال از  حدود 250 ق م تا حدود 225 م در نواحی مختلف ایران  کنونی و شناسایی تفاوت های احتمالی بین ویژگیهای مناطق مختلف است که دکتر ارنی هرینک این کار را در مدت 6 سال در قالب پایان نامه دکترا در رشته تاریخ هنر و باستان شناسی در خاور نزدیک به انجام رسانده اند. براساس ویژگی ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی

پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی پاورپوینت بررسی و شناخت نقوش برجسته اشکانی الیمایی در 66 اسلاید مقدمه "اليمائ ی ها"از نژاد آسيا یی يا زاگر و عيلام ی يعن ی نه هند و اروپاي ی و نه سام ی بوده كه در سرزمين و كوهستان ها ی بختيار ی و در شمال شرقی زاگرس ميان ی به شيوه ايليات ی م ی زيستند . تاريخ شكل گير ی حكومت اليما ئ يان مقارن با اواخر سلوك ی و آغاز دوره اشكان ی (پارت ی ) است. آنان از خاكستر عيلام باستان و عيلام نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت قلعه ضحاک هشترود

پاورپوینت مطالعه و شناخت قلعه ضحاک هشترود پاورپوینت مطالعه و شناخت قلعه ضحاک هشترود  در 53 اسلاید از قلعه ضحاک که به عنوان یک دژ استفاده می‌شده، از سه طرف مشرف به پرتگاه بوده و دیوارهای آن کنده‌‍کاری شده‌است. در این قلعه مخازن سنگ، آب انبار، آسیاب، سالن شورا، حمام و ده‌هاآثار دیگر وجود دارد.  این مجموعه باستانی در محوطه کوهستانی سرمه‌لو و در احاطه دو رودخانه قرانقو و شورچایی واقع شده‌است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان

مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان مطالعه، شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دوزنده خوشکار لاهیجان در قالب  pdf (قابل کپی به word) در 324 صفحه خانه دوزنده واقع در کوچه اکبریه ، در بافت تاریخی شهر لاهیجان و در محله گابنه که از محلات  بسیار قدیمی این شهر است واقع شده است.سند دقیقی از تاریخ احداث خانه وجود ندارد ، اما طبق  نوشته های سر در قدمت آن از 150 سال میگذرد. از طرف دیگر نوع معماری و تزئینات بیرون و داخل خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل

طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل طرح مرمت و احیاء خانه آقا جان نسب بابل در قالب pdf در 129 صفحه به همراه نقشه های کامل معماری بنا و طرح های احیاء به صورت سه بعدی خانه آقا جان نسب در مرکز شهر بابل جنب موزه واقع شده است این خانه به جا مانده از خانه های دورا ن قاجاریه می باشد که در زمینی به مساحت 800 مترمربع درسه طرف شمال ، جنوب و غرب بنا گردیده و به صورت دو طبقه در دو حیاط بنا شده است. در این بنا همانند تمام بناهای دوران قاجاریه ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری

طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری طرح مرمت و احیاء خانه سردار جلیل ساری در قالب pdf (قابل کپی به word) در 226 صفحه عمارت سردار جليل در کوچه اي به همين نام و در بافت قديم ساري واقع است. اين بنا در سه طبقه  و با پلان مستطيل شکل ساخته شد . طبقه اول بنا داراي سه اتاق مرکزي که در اضلاع مختلف داراي فضاي  باز و کريدور شکل مي باشد . اين اتاق ها از داخل به وسيله درهاي چوبي به يکديگر ارتباط داشته و نور  اتاق ها از طريق د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word

طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word طرح باززنده سازی خیابان امام خمینی شهر نیشابور به صورت word در 100 صفحه   نیشابورازدیر باز به علت موقعیت قرار گیری خود همواره بعنوان یک شهر تجاری و صنعتی مطرح بوده است .در این میان خیابان امام بعنوان مهمترین و کهن ترین خیابان شرقی-غربی شهر نقش ممتازی داشته و ستون فقرات شهر را تشکیل می داده است.ضمن اینکه دو دروازه قدیمی شهر نیشابور یعنی دروازه باغات و دروازه مشهد نیز در این راسته قرار دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 10,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد

پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و طرح مرمت خانه زبیدیها میبد در 180 اسلاید مجموعه خانه زبیدیها در محله کوچک میبد در کوی نارین قلعه (علی اباد )واقع شده است. با توجه به ابعاد و تناسبات موجود در خانه زبیدیها و همچنین پوشش فضاها متعلق به دوره صفویه می باشند که در دوره های بعد به جبهه جنوبی به بخش قدیمی افزوده شده است. مجموعه خانه زبیدیها در ضلع غربی خود دو ورودی دارد که ورودی اصلی بنا محسوب می شود که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه

طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه طرح ساماندهی و بهسازی محدوده پیرامون رودخانه شهرچای ارومیه در قالب word و در 62 صفحه شهرچای   یا   برده‌سور   رودی با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی است که پس از گذر از وسط شهر   ارومیه   که هم‌اکنون بصورت دوطرفه فضای سبز می‌باشد و سیراب نمودن کشتزارها و باغات شهرستان در نهایت وارد دریاچه ارومیه می‌شود. نام‌های دیگر برده‌رود، شهرچای، برده، بکشلو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان

بررسی نقوش و کتیبه های برج های رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان بررسی نقوش و کتیبه های برج های آرامگاهی رسگت و لاجیم مازندران و رادکان گلستان در قالب pdf و در 234 صفحه برجهای آرامگاهی رسگت، لاجیم و رادکان در شمال ایران و در استان های مازندران و گلستان واقع شده اند. این سه برج به دوره ی حکومت باوندیان تعلق داشته و دارای بدنه ای با تزئینات آجری و گچبری های گیاهی برگرفته از نقوش دوران ساسانی هستند. باوندیان از سلسله های اصلی تبرستان بودند که از زمان ساسانیان آغا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَردنَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری

گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَردنَکان شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری گزارش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه بَرد نَکان (بردنکون)شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری در قالب pdf (قابل کپی  به word) و در34 صفحه  سفالهای ساسانی این محوطه از نظر شکل، ویژگیهای فنی و شیوه تزیینی در  حوزه ی فرهنگی غرب و جنوب غرب ایران قرار می گیرند، چرا که بیشترین شباهت  ها را با محوطه های این مناطق دارند، این  شباهتها براساس مقایسات انجام شده بر روی فرم ظروف و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان

پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان پژوهش های باستان شناختی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپة زاغه رومشکان لرستان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 43 صفحه • داده های باستانشناسی شامل فضاهای  معماری، قطعات  سفالینه های  از اواخر قرن دو هجری تا قرن هفتم  هجری به همراه قطعات شکسته ای از ظروف شیشه ای قرون سوم تا ششم هجری و یکسری ازقطعات  ظروف فلزی می باشند که با نمونه های بدست مدهی مشا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه

بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه بررسی و شناسایی باستان شناختی دهستان پترگان، بخش مرکزی شهرستان زیرکوه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه به طور کلی در پروژه بررسی و شناسای ی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه، 42 اثر اعم ازآب انبار، مسجد، مزار، قلعه، برج، رباط، محوطه استقراری و صنعتی مورد شناسای ی قرار گرفت. از این تعداد حدود 37 درصد آنها محوطه های استقراری و 17 درصد آنها محوطه هایصنعتی میباشند. با توجه به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی

گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی گزارش شناسایی وگمانه زنی وتعیین عرصه وحریم شهر تاریخی – ایلخانی اوجان بستان آباد آذربایجان شرقی در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 105 صفحه 1 - شهر تاریخی و باستانی اوجان از جمله شهرهای مهم دوره ایلخانی(اقامتگاه تابستانی  خاندان شاهی ایلخانی) در جنوب شهر امروزی بستان آباد آذربایجان شرقی است که در دوره  غازان خان ایلخانی بازسازی و مورد استفاده قرار گرفته است. 2 - بنا بر گفته منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی

گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی گزارش شناسایی و بررسی آثار تاریخی و فرهنگی دهستان زیرکوه - خراسان جنوبی در قالب pdf (قابل کپی به word) در 40 صفحه از لحاظ گاهنگاری قدیمی ترین محوطه های یافت شده  مربوط به دوران اشکانی-ساسانی می باشد که شاخص ترین  محوطه های این دوره را می توان به ترتیب تپه کوره محمد  آباد، تپه انبز پشته راه آبیز، قبرستان و انبز تپه سالک آباد،  تپه دارج سفلی، محوطه دیودال، محوطه ریگ آهنگران،&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان

گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان گزارش تعیین عرصه و حریم محوطه قلعه جوق فامنین همدان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 56 صفحه محوطه قلعه جوق در ناحیه ی میان دره ای با کوه های سر به فلک کشیده آهکی از طریق جاده آسفالته در فاصله 2200 متری روستای قلعه جوق قرار گرفته است.  این محوطه تاریخی قلعه جوق فامنین در بین زون زمین شناسی با چین خوردگی  های کوه های آهکی قرار گرفته است. وجود شکل گیری استقرارها در این محوطه  و ساخت فضا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک در قالب pdf در 52 صفحه این مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک قزوین از دوران پارینه سنگی تا دوره اسلامی به همراه تصاویر، نقشه محوطه، عکس هوایی، طراحی سفال، عکس از سفال و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد: نقشه جانمایی محوطه های باستانی  نقشه پراکنش محوطه های دوران  پارینه سنگی شناسایی شد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران

مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران مطالعه و شناخت باغ فردوس تهران در قالب pdf (قابل کپی به word) در 106 صفحه باغ فردوس پس از قلعه محمودیه برای یکی از درباریان محمد شاه ساخته شد. ستوده حاج میرزا آقاسی را پایه گذار این باغ میداند و چنار های كهن باغ را یادگار حسنعلی ممیرزا حاكم وقت تهران بر می شمارد. وقتی محمد شاه در سال 1264 ق. شروع به ساختن قصر محمدیه در شمیران كرد،هر یك از رجال دربار او در همان حدود اقدام به احداث باغ و  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 10,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران

پاورپوینت مطالعه، شناخت، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) تهران پاورپوینت مطالعه، آسیب شناسی و مرمت خانه نصیرالدوله (آصف الدوله)تهران در 126 اسلاید خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در خیابان امیرکبیر و در کوچه شهید جاویدی «میرزا محمود وزیر» انتهای کوچه مدرس که جز اولین معابر ایجاد شده در تهران است واقع شده است.در نقشه های 1275 هجری و1309 هجری شهر تهران ان معبر که در محله ی عود لاجان واقع می شده جزء مهم ترین معابر شهر وده که علاوه بر اهمیت ان از جهت مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار پاورپوینت طرح مرمت و احیاء گذر پامنار سبزوار در 161 اسلاید گذر پامنار یکی از گذرهای قدیمی سبزوار است از گذشته تا کنون نام های مختلفی داشته است از جمله گود انبار،آیت ا... سیادتی و... مسجد پامنار و خانه آیت ا... سیادتی دو عنصر شاخص درون این بافت می باشد. این گذر به مرور زمان دست خوش تغییرات بسیاری شده است و اکثر خانه های قدیمی آن تخریب شده است. این پروژه یک مجموعه جامع و کامل درباره گذر تاریخی پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات

پاورپوینت طرح مرمت ،احیاء و ساماندهی محوطه خورهه محلات پاورپوینت طرح مرمت و احیاء و ساماندهی محوطه خورهه در 73 اسلاید خرابه‌های یک معبد (خورهه) مربوط به دوره سلوکیان است و در شمال شرق شهرستان محلات، روستای خورهه واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شمارهٔ ثبت ۱۳۱ به‌عنوان یکی ازآثار ملی به ثبت رسیده است.این بنا در منطقه پشت گدار قرار دارد و از شمال به رشته کوه‌های هفتاد قله و از جنوب ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها)

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها) پاورپوینت مطالعه،شناخت،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزوار (عرب ها) در 170 اسلاید کاروانسرای سبزوار کتیبه تاریخی برای احداث ندارد و با استناد به شیوه ی معماری که شباهت های مهمی به کاروانسرای مزینان که مربوط به دوره ی صفوی بوده و دارای کتیبه می باشد، احتمالا" دریک دوره ی زمانی احداث شده باشند. از نظر منطقه ای این کاروانسرا در میانه دو کاروانسرای مهم مزینان در غرب (به سمت سمنان) و زعفر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

طرح تفصیلی شهر کرج

طرح تفصیلی شهر کرج طرح تفصیلی شهر کرج در قالب pdf در 108 صفحه پروژه طرح تفصیلی شهر کرج در قالب pdf  و در 108 صفحه می باشد. این مجموعه یک مجموعه کامل و جامع درباره طرح تفصیلی  شهر کرج می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست مطالب کلیات و تعاریف دسته بندی گونه های کاربری زمین و کارکردهای زیر گروه آنها - مسکونی - آموزشی - آموزش عالی و حرفه ای - فرهنگی&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پروژه مطالعه ، شناخت و تعیین حریم خانه دروکی (قدس مفیدی) گرگان به همراه نقشه های اتوکدی بنا

پروژه مطالعه ، شناخت و تعیین حریم خانه دروکی (قدس مفیدی) گرگان به همراه  نقشه های اتوکدی بنا پروژه مطالعه ، شناخت و تعیین حریم خانه دروکی (قدس مفیدی) گرگان در قالب word به همراه کامل نقشه های اتوکدی در 30 صفحه اين بنا در شهر گرگان در خیابان سرخواجه قرار دارد و مربوط به اواخر دوره قاجاریه و اویل دوره پهلوی می باشد. این بنا در نزديكي محل زندگي سید مفید استرآبادی كه در حال حاضر بر روي آن مدرسه ساخته شده ، استقرار دارد. در اين محدوده از محله ي ميدان نوادگان سيدمفيد زندگي مي كردند و اين اثر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن

طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن طرح مرمت و احيائ كنيسه عذرا يعقوب تهران و بهسازي جداره هاي اطراف آن در قالب  pdf (قابل کپی به word) در 281 صفحه كنيساي عزرا يعقوب با وسعت 524.48 متر مربع، يكي از كنيساهاي قديمي و بزرگ يهوديان است كه از نظر معماري نمونه اي ارزشمند محسوب مي شود. قدمت بنا به اواخر قرن نوزدهم ميلادي  مقارن با حكومت ناصرالدين شاه قاجار مي رسد و اگر چه بارها بناي آن ترميم يا نوسازي شده، ولي هنوز بافت اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,500 تومان 14,000 تومان 50% تخفیف

پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام

پروژه مطالعه، آسیب شناسی،طرح مرمت و احیاء مسجد جامع بسطام حفاظت و مرمت مسجد جامع بسطام در قالب pdf ( قابل کپی به word) در 342 صفحه مجموعه بناهای بسطام یکی از مجموعه های مذهبی و تاریخ ی ایران در دور هی اسلامی است كه  ساخت آن از قرن سوم هجری آغاز شده و بناها در دوره ی سلجوقی،ایلخانی،تیموری،صفوی و قاجار  ساخت و مرمت گردیده است.این مجموعه دارای نقوش تزیینات ی اسلیمی،هندسی و كتیبه(كوفی،ثلث و نستعلیق)می باشد. نقوش تزییناتی  مجموعه،بسیار غنی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان پاورپوینت مطالعه و شناخت محله درب نو گرگان در 100 صفحه محله دروازه نو یا درب نو  در ناحیه مرکزی و در غرب شهر استراباد (گرگان) در بین محلات نعلبندان در مرکز و میدان در  غرب قرار  داشته است. در متون قدیمی از جمله سفرنامه ها از محله دروازه نو به عنوان یکی از محلات فرعی محله اصلی یا ناحیه میدان نام برده شده است. مرکز محله دروازه نو که مانند بسیاری دیگر از مراکز محلات شهر فضای درونی تکا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان

پروژه طرح بهسازی بافت باارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان پروژه طرح بهسازی بافت با ارزش روستای شاهکوه سفلی گرگان در قالب pdf (قابل کپی به word) در 169 صفحه روستای شاهکوه سفلی از نوع روستاهای متمرکز و به شکل طولی و پلکانی در مناط کوهستانی محسوب می شود. بافت درونی روستا در  یک نگاه کلی شامل مجموعه ای متراکم و به هم فشرده در تواحی مرکزی و بافتی  نیمه متراکم در نواحی حاشیه ای و خصوصاً مناطق جنوبی روستا می باشد. در روستا با طبیعت پلکانی که خاص مناط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج در قالب pdf(قابل کپی به word) در 278 صفحه عمارت وکیل درمحله قطار چیان واقع شده است . این محله در قسمت جنوب غربی بافت قدیم سنندج واقع است،که از طرف غرب به خیابان فردوسی از طرف شمال به محله میان قلعه و از جنوب به خیابان وکیل ( کشاورز کنونی ) محدود است . مساحت کل عمارت همراه با باغات آن در8/1   هکتار بوده است . این عمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,145,000 ریال 23,000 تومان 80% تخفیف

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری در 224 اسلاید پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری در 224 اسلاید می باشد. خانه فاضلی مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر ساریمی شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل دربارهخانه فاضلی ساری به همراه نقشه، عکس، تصاویر سه بعدی احیاء و تغییر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان در 104 اسلاید پاورپوینت شناخت، طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان در 104 اسلاید می باشد. خانه پوستی زاده مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر همدان می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره خانه پوستی زاده به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی همدان و ... می باشد و شامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان در 61 اسلاید پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان در 61 اسلاید می باشد. خانه دکتر باخدا  مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر کرمان می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره خانه دکتر باخدا کرمان به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 10,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل در 78 اسلاید پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل در 78 اسلاید می باشد. کاروانسرای سبز علیان مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر بابل می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره کاروانسرای سبز علیان به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی بابل و ... می باشد و شا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,500 تومان 9,500 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان در 221 اسلاید محله میدان عباسعلی گرگان یکی از شاخص ترین محلات بافت تاریخی گرگان را شکل داده و تجلی گاه گوشه ای از فرهنگ و هنر تمدن تاریخی مردمان این خطه است. محله میدان در حال حاضر بخش انتهایی محور فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان را شکل می دهد و در انتهای راسته بازاری که از محله نعلبندان شروع شده و پس از گذشتن از محله ی س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران تهیه شده توسط مهندسین مشاور آرمانشهر به همراه ۱۰ جلد مطالعات طرح تفصیلی و گزارش اصلاحی آن به صورت پاورپوینت در 75 صفحه برای دانلود قرار داده شده است. منطقه ۲ شهر تهران یکی از مناطق شمالیِ شهره ، که از جنوب به خیابان آزادی ، از شمال به محدوده قانونی شهر ، از شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه و از غرب به بزرگراه های اشرفی و جناح و مسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل در قالب pdf و قابلیت کپی به word در 420 صفحه طراحی منظر محله باغ شاطر واقع در منطقه یک تهران توسط مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری تهیه شده است. این مجموعه در قالب  pdf که قابلیت کپی شدن به word را دارد دارای14 فایل و 420 صفحه ودر 4 بخش می باشد فهرست مطالب طرح منظر محله باغ شاطر تهران: جلد اول: طرح منظر محله باغ شاطر: مرحله اول- مطالعات و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری مرکز محله کلپا  همدان در 230 اسلاید این فایل حاوی مطالعه بسیار کامل و قوی در زمینه تحلیل شکل و فضاهای شهری - نمونه، مرکز محله کلپا می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 230 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. دانشجویان برنامه ریزی و طراحی شهری می توانند از این مطالعه به عنوان نمونه بسیار عالی برای درک شناخت و طراحی فضای شهری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین

پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین در 75 اسلاید مجموعه سعدالسلطنه که در سعد آباد قزوین قرار دارد، در دوران قاجار و به دستور سعدالسلطنه، حاکم وقت شهر، بنا شده است. این مجموعه عظیم معماری شامل بناهای مهمی جون بازار، کاروانسرا، گرمابه و سراها می‌باشد که همگی به سبک معماری دوران قاجار بنا شده‌اند. لکن پر اهمیت‌ترین بخش این مجموعه تاریخی همان کاروانسرای سع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران طرح تفصیلی (الگوی توسعه) منطقه 5 شهر تهران در قالب pdf، قابل کپی به word و در 204 صفحه پروژه  طرح تفصیلی (الگوی توسعه) منطقه 5 شهر تهران در قالب pdf  که قابل  کپی به word  و در 204 صفحه می باشد. این مجموعه یک مجموعه کامل و جامع درباره طرح تفصیلی (الگوی توسعه) منطقه 5 تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست فصل اول: نتايج مطالعات و تحليل ها -1 تحولات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 9,500 تومان 60% تخفیف

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه

مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه فایل مطالعه، بررسی و تحلیل شهر طرقبه در   قالب pdf (قبل کپی به word) و در 180 صفحه می باشد و به بررسی و تحلیل شهر طرقبه می پردازد. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره تحلیل و شناخت شهر طرقبه می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست مطالعه و بررسی اجمالی جایگاه شهر در منطقه و طرح های فرادست ویژگی های جغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان

پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان پاور پوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان به همراه نقشه های معماری آن در 100 اسلاید حمام خان کاشان به عنوان یکی از قدیمی ترین و زیباترین حمام های شهر کاشان در دوره زندیه می باشد . این پروژه در قالب پاور پوینت و در 100 اسلاید تهیه شده است و به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه درباره معرفی و شناخت و آسیب شناسی این حمام می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست فصل اول:شناخت جغرافیایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395

پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395 پاور پوینت طرح جامع (توسعه وعمران) زاهدان، ویرایش بهمن 1395 در 65 اسلاید  فایل پاورینت طرح جامع (توسعه وعمران) زاهدان، ویرایش بهمن 1395 در 65 اسلاید به عنوان جدیدترین و به روز ترین طرح جامع شهر زاهدان می باشد که توسط اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تهیه شده است و شامل موارد زیر می باشد: فهرست فرآیند تدوین مطالعات بازنگری طرح جامع شهر زاهدان(راهبردی-ساختاری) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان

پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان  پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان در 64 اسلاید پروژه ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان در 64 اسلاید می باشد این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل درباره ساماندهی وارائه الگوی مسکن در محله جوباره اصفهان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مقدمه موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر خصوصیات کالبدی محله جویباره بررسی علل رها شدن بافت قدیم جویباره ضرورته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان 5,500 تومان 50% تخفیف

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحه پرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد: فهرست - مقدمه - ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد - جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان 5,500 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران در 126 اسلاید پروژه شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران به عنوان یکی از محلات قدیمی تهران در قالب power point و در 126 اسلاید می باشد این فایل به عنوان یک فایل جامع و کامل درباره شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست - بررسی پیشینه و زمینه - بیان مساله - طرح های فرادست - چشم انداز طرح - گروه های ذی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,500 تومان 8,500 تومان 50% تخفیف

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمد خان قاجار گرگان به عنوان قدیمی ترین بنای قاجاری ایران در قالب word و در 84 صفحه فایل مطالعه، مستندنگاری و مرمت کاخ آغا محمد خان قاجار گرگان در قالب word و در 84 صفحه به عنوان کامل ترین و جامع ترین پروژه درباره کاخ آغا محمد خان قاجار به عنوان قدیمی ترین بنای دوره قاجار در ایران می باشد. این فایل علاوه بر مطالعه، مستند نگاری و مرمت دارای نقشه های معماری بنا از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران در 55 اسلاید فایل پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران در 55 اسلاید به عنوان یک مجموعه کامل و جامع درباره یکی از مهمترین و قدیمی ترین میدان های شهری تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست: - موقعیت میدان بهارستان - عکس هوایی میدان بهارستان - تاریخچه میدان بهارستان - وقایع مهم میدان بهارستان - ابنیه مهم میدان بهارستان - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران در قالب pdf  و در 45 صفحه فایل تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران به عنوان یک پروژه کامل و جامع درباره یکی از قدیمی ترین میدان های شهر تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: - تهران در گذر زمان - تاریخچه حسن آباد - موقعیت حسن آباد تهران - تصاویر ماهواره ای تهران و میدان حسن آباد - حسن آباد در بخش مرکزی تهران - مجموعه نقشه های شهرسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران فایل برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران به صورت word  در 40 صفحه به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین فایل درباره برنامه ریزی توسعه اجتماعی محلی محله قلهک تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست منابع برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محلۀ قلهک مقدمه 1- معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزه ی راهبردی محله قلهک 1-1- هدف 1-2- معرفی موقعیت منطقه 3 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 10,500 تومان 50% تخفیف

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران  به صورت   word  فایل برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی یوسف آباد تهران به صورت word nv در 35 صفحه به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین فایل درباره برنامه ریزی توسعه اجتماعی محله یوسف آباد تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مقدمه 1- معرفی محدوده مورد مطالعه و حوزه راهبردی 1-1- معرفی حوزهی راهبرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 10,500 تومان 50% تخفیف

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله ایرانشهر تهران به صورت   word  فایل برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی ایرانشهر تهران به صورت word  و در 40 صفحه به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین فایل درباره برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماعی محله ایرانشهرتهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فهرست مقدمه 1- معرفی محدوده موردمطالعه و حوزه ی راهبردی محله ایرانشهر 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان 10,500 تومان 50% تخفیف

طراحی محله ای در لواسان (نجارکلا) تهران

طراحی محله ای در لواسان (نجارکلا) تهران طراحی محله ای در لواسان (نجارکلا) تهران در قالب pdf  و در 167 صفحه پروژه طراحی محله ای در لواسان (نجارکلا) تهران به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طراحی محله ای می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 5 صفحه این پروژه به زبان انگلیسی می باشد: - مبانی نظری - چارچوب نوسعه در الگوی روستا شهر - روش واصول طراحی در لواسان (نجارکلا) - نمونه های طراحی های روستاشهر در جهان - فرایند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

طرح ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت تهران

طرح ساماندهی حد فاصل شوش -بعثت تهران طرح ساماندهی حد فاصل شوش بعثت تهران  طرح ساماندهی حد فاصل شوش بعثت تهران (محور جنوبی شهر تهران)در قالب pdf و در 76 صفحه  در این راستا، مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران مطالعات طرح " پروژه ساماندهی محور جنوبی شهر تهران عرصه شوش - بعثت را با اهداف زیر به انجام رسانده است:  اهداف: - انسجام بخشی و همپیوندي فضایی-کالبدي در جهت اثربخشی و کارآمدي محور در توسعه شهر تهران - تدقیق و تق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

بررسی کاروانسرای حاج رضا قزوین

بررسی کاروانسرای حاج رضا قزوین دانلود بررسی مرمت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیا کاروانسرای حاج رضا قزوین در 156 اسلاید فهرست بخش دوم فصل اول شناخت بنا - بررسي سيرتحول بافت - شناخت سازه اي بنا - تحليل گرافيکي بنا فصل دوم آسيب شناسي درامدي بر آسيب شناسي آسيب نگاري فصل سوم طرح مرمت مباني نظري مرمت طرحهاي پيشنهادي فصل چهارم طرح احياء طرح پيشنهادي سراي حاج رضا سراي حاج رضا در محل تقاطع بازارچه وزير و بازار قيصريه قزوين واقع شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان

پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان در این فایل به بررسی و مطالعه استراتژی مداخله در محدوده‌ی بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان پرداخته شده است.مجموعه طرح ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد اصفهان در قالب power point و در 65 صفحه می باشد. این فایل به عنوان یکی از بهترین مجموعه درباره ساماندهی و بهسازی بافت های فرسوده شهری می باشد و شامل موارد زیر می باشد: ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان

تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان پروژه تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امام همدان در این بخش پروژه تجزیه و تحلیل فضای شهری میدان امان همدان برای دانلود قرار داده شده است. این محصول اسلاید وار، به صورت pdf و در46 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب و همچنین تعدادی از صفحه های نمونه آن آورده شده است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید. فهرست مطالب: - بیان مسئله - چشم انداز - شناخت و تحلیل میدان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک

پاور پوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک پاور پوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک در51 اسلاید این مجموعه به بررسی و تحلیل فضای شهری میدان فراهان اراک می پردازد و یک مجموعه کامل و جامع درباره تحلیل فضای شهری درباره میدان فراهان اراک می باشد و شامل موارد زیر می باشد: - موقعیت جغرفیایی - نقشه محدوده با اطراف - نقشه هوایی محدوده - نقشه توده و فضای محدوده - جدول سوالت توده و فضا - نقشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری میدان تجریش تهران  طراحی تحلیل فضاهای شهری مساله‌ای است که متخصصین امر در مورد چگونگی انجام آن اتفاق نظر کامل ندارند و هر یک بر اساس تخصص خود به آن می‌نگرند. در این کتاب فضاهای شهری در رابطه با رفتارهای استفاده کنندگان از آن فضاها بررسی می‌گردد. ماهیت و چگونگی فعالیت‌هایی که در فضاهای شهری صورت می‌گیرند بطور کلی به دو عامل عمده و اساسی نسبت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز

بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز بررسی، شناخت،تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز در قالب pdf  و در 110 صفحه تجزیه و تحلیل فضای شهری محله آبرسان تبریز در قالب pdf  و در 110 صفحه می باشد. این فایل یک مجموعه کامل وجامع در باره تجزیه و تحلییل فضای شهری محله آبرسان شهر تبریز می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مقدمه  پیشینه تبریز  موقعیت شهر در استان و کشور  معرفی منطقه و وجه تسمیه  موقعیت بلوک در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

بررسی ، شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران

بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران در قالب word و در 124 صفحه بررسی ، شناخت  و تجزیه و تحلیل محله شاهین تهران. این فایل یک مجموعه کامل و جامع درباره مستند نگاری و شناخت و تجزیه و تحلیل محله شاهین در منطقه 5 تهران در قالب word و در 124 صفحه  است و شامل موارد زیر می باشد: فهرست مطالب 1-   شناخت محله شاهین    6 1-1-   تعیین مرز محدوده 7 1-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 9,500 تومان 20% تخفیف

دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان

دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان نقشه دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان نقشه دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان. این فایل دارای نقشه دیتایل های مرمتی بناهای تاریخی گرگان می باشد و یک مجموعه کامل از دیتایل های بناهای مرمتی گرگان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: دیتایل آجر فرش کف حیاط دیتایل سنگ فرش کف حیاط دیتایل زیر کف داخلی روی بلوکاژ با آجر فرش یا سرامیک دیتایل پی سازی سنگی دیتایل پی سازی آجری دیتایل جوی آب د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن

پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن پاورپوینت بررسي عوامل موثر بر ايجاد سيل در آبخيزهاي شهري و راه های کنترل آن در 33 اسلاید و شامل موارد زیر می باشد: تعاریف مشكلات ناشی از بروز سيلاب تجربه چین وضعيت مرتع و توسعه شهري تجربه ایران توسعه شهري و زمان تاخير تغییر کاربری و رواناب تولیدی مديريت سيلاب و مسيل ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان 5,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن

پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS )رودهن پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی( CDS ) شهر رودهن شرح مختصر: در این پست فایل برنامه ریزی توسعه راهبردی (CDS) شهر رودهن با فرمت PowerPoint در ۱۱۷ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید. فهرست مطالب: برنامه ریزی توسعه راهبردی تعاریف CDS چرا برنامه ریزی توسعه راهبردی فرایند برنامه ریزی توسعه راهبردی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,035,000 ریال 520,000 ریال 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد

پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد پاورپوینت شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد در این بخش  پاورپوینت پروژه شناخت و تحلیل فضای شهری خیابان طالقانی شهرکرد در 100 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. این فایل یک مجموعه کامل و بی نظر درباره شناخت و تحلیل فضای شهری بلوار طالقانی شهرکرد می باشد. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ

پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ پاورپوینت سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ در 70 اسلاید می باشد. این فایل یک مجموعه بی نظیر و کامل درباره سیر تحول طراحی منظر شهری در گذر تاریخ در شهرسازی می باشد و شامل موارد زیر می باشد: منظر شهری چیست؟ ویژگی های منظر شهری مراحل گذار تاریخی طراحی منظر 1- دردوره باستان ازشکل گیری تمدنهای کهن ،دوران کلاسیک ،قرون وسطی تا دوره رنسانس - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان

پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان       پاورپوینت ریشه های همسازی معماری با طبیعت در معماری سنتی گرگان مقدمه: بافت گرگان بصورت پيوسته و درون گرا مي باشد و گسترش آن بصورت ارتفاعي بر بالاي طبقه همكف يا در محله حياط مي باشد. شرايط اقليمي و نياز به استفاده از جهت وزش بادهاي مفيد دليل عمده نحوه شكل گيري و استقرار ساختمان عموما" بصورت احجام مكعب مستطيل بر روي محور شرقي – غربي می‎باشد. شكل خطي ساختمانها در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا

طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل معماری بنا طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل بنا طرح مرمت و احیای کاروانسرای حسین خانی همدان به همراه نقشه های کامل بنا در قالب pdf  و در 120 صفحه می باشد. کاروانسرای حسین خانی در شهر همدان، خیابان اکباتان و بلوار علویان می باشد. این بنا مربوط به دوره قاجار می باشد. این مجموعه یکی از بهترین و کامل ترین پروژه در مورد سرای حسین خانی همدان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های کامل اتوکدی آن

پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های  کامل اتوکدی آن پروژه کامل دانشکده معماری به همراه نقشه های اتوکدی آن پروژه کامل دانشکده معماری در قالب pdf در 111 صفحه به همراه نقشه های اتوکدی کامل آن.(پلان، سایت پلان، نما، برش، پلان مبلمان، اندازه گذاری، پلان ستون گذاری، اندازه گذاری، پی و ...). این فایل یک مجموعه کامل در مورد طراحی دانشکده معماری می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مقدمه چکیده   تاریخچه و سابقه آموزش در کشور شناخت موقعیت استان گلست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان پاورپوینت تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان در 76 اسلاید تهیه شده است. این فایل یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه در تحلیل فضای شهری بلوار جانبازان گرگان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: تعریف شهر کاربری های بلوار جانبازان به همراه کاربری عوامل تشکیل دهنده سیمای شهری بلوار جانبازان 1- گره - به همراه نقشه و تصاویر 2- نشانه - (میدان کاخ، میدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز

طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز طراحی واحد همسایگی (شهرک) در غرب شهرک خاوران تبریز زمین طرح در شرق تبریز مابین دو شهر تبریز و باسمنج قرار گرفته است. این زمین متصل به منطقه 9 تبریز می باشد. خطوط ارتباطی این زمین جاده باسمنج از شمال و جاده زرنق از غرب و اتوبان تبریز زنجان می باشد. عناصر عمده منطقه عبارت است از صنایع و کارگاهی در شمال شرق منطقه به طور مثال شرکت پخش مهبان دارو و کبریت سازی ممتاز، آموزشی(آموزش عالی) در شمال غرب منط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 11,500 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان

پاورپوینت مرمت خانه صاقی لاهیجان   پاورپوینت مرمت خانه محمد صادقی لاهیجان - 102 اسلاید خانه محمد صادقی مربوط به دوره قاجار است و در لاهیجان، خیابان حافظ، کوچه توکلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۴۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است فهرست مطالب     موقعیت جغرافیایی     شناخت جغرافیایی     آب و هوا     شناخت فرهنگی &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز

پروژه مستندنگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز  سلسله مراتب پروژه مستند نگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز(محدوده بلوارکریم خان زند، خیابان توحید، خیابان حایری شیرازی و خیابان خیام) پروژه مستند نگاری و ساماندهی بافت تاریخی شیراز محدوده بلوارکریم خان زند، خیابان توحید، خیابان حایری شیرازی و خیابان خیام درقالب pdf و در 45 صفحه به همراه متن،نقشه، جدول، نمودار و تصویر. این پروژه به عنوان یکی از جامع ترین و کامل ترین فایل در مورد بافت تاریخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 7,000 تومان 40% تخفیف

پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز

پاورپوینت مرمت خانه پروین اعتصامی در تبریز   پروژه پاورپوینت مرمت بنای تاریخی خانه  پروین اعتصامی در 70 اسلاید پروین شاعر بزرگ ایران که در 25 اسفند ماه 1285 هجری خورشیدی در شهر تبریز به دنیا آمدو در کودکی همراه پدر به تهران آمد . خانه پروین اعتصامی (شاعر معاصر ایران) در محله چایکنار تبریز در جانب شرقی پل منصور و حد فاصل این پل و شهرداری منطقه یک تبریز و در کوچه ای به نام ساوجبلاغی ها که اینک به یاد این شاعره ی نام آور کوچه پروی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 4,500 تومان 65% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های کامل آن

پاورپوینت مطالعه و شناخت خانه تقوی گرگان به همراه نقشه های کامل آن پاورپوینت مجموعه تقوی گرگان به علاوه نقشه های کامل معماری بنا و پرونده ثبت بنا مجموعه تقوی یکی از بهترین و زیباترین خانه های گرگان در بافت تاریخی این شهر و در محله سرچشمه قرار دارد. این خانه از چندین بخش تشکیل شده و متعلق به دوره های قاجار و پهلوی می باشد. مجموعه فوق علاوه بر پاورپوینت دارای نقشه های کامل آن نیز می باشد. این فایل شامل موارد زیر می باشد: سابقه تاریخی استان گلستان موقعیت جغرافیای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت حمام وزیری ساری

پاورپوینت حمام وزیری ساری   حمام وزیری ساری حمام وزیری ساری یکی از بهترین حمام های تاریخی و زیبا در شهر ساری مربوط به دوره قاجار می باشد. این فایل یکی از بهترین مجموعه در معرفی و شناخت حمام وزیری ساری می باشد و دارای 73صفحه به همراه نقشه و عکس از بنا می باشد. این مجموعه دارای موارد زیر می باشد: موقعیت شهرستان ساری بنای ساری در هزاره های پیش از میلاد ساری پس از اسلام ساری نوین پیدایش اولیه و نقطه اولیه شهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان

بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان   بررسی مطالعه و مرمت خانه شفیعی گرگان  خانه تاریخی شفیعی گرگان در بافت تاریخی گرگان و محله قدیمی سرچشمه و مربوط به دوره قاجاری می باشد این بنا یکی از معدود بنای سه طبقه و زیبا از دوره قاجار در بافت تاریخی گرگان می باشد. فایل مورد نظزر در قالب word  و در 85 صفحه می باشد این فایل یکی از کامل ترین مجموعه در معرفی و شناخت خانه شفیعی گرگان به همراه متن، نقشه های معماری، می باشد و شامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

بازآفرینی شهر رشت

بازآفرینی شهر رشت  بازآفرینی (طرحی بزرگ برای مردم بزرگ) پروژه جامع و کامل بازآفرینی شهر رشت در قالب pdf  و در 80 صفحه یک مجموعه بی نظیر در بازآفرینی شهری می باشد که شامل موارد زیر می باشد: اهداف چار چوب جامع بازآفرینی شهري پایدار  سیر تکاملی سیاست هاي بازآفرینی  ابعاد بازآفرینی شهري پایدار بناها و محورهاي تاریخی حایز اهمیت در رشت اولین هاي شهر رشت پتانسیل ها  چشم انداز  مفهوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ

پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ   پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ فایل پاورپوینت طراحی منظر شهر درگذر تاریخ،در حجم 70 اسلاید قابل ویرایش بخشی از متن: منظر شهری: هنریکپارچگی بخشیدن بصری وساختاری به مجموعه ساختمانها ،خیابانهاومکانهایی که محیط شهر رامی سازند. هنر چگونگی برقرراری ارتباطات بین اجزاء مختلف سازنده کالبد شهر. منظر شهر بخشی از شکل شهر است که توسط ناظر دریافت می گردد به عبارتی شکل شهر درلایه منظر شهری به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح جامع تهران

پاورپوینت طرح جامع تهران طرح جامه شهر تهران در قالب power point  و در 60 اسلاید که توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه شده است این مجموعه یک فایل جامع و کامل درمورد طرح جامع شهر تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد: 1- ضرورت، نحوه تهيه و هدفهاي مطالعات طرح جامع تهران 1-1: سابقه 2-1: پيامدهاي فقدان برنامه و طرح و ضرورت ها 3-1: نحوه تهيه طرح جامع تهران 4-1: هدفهاي مطالعات طرح جامع تهران 2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه بابلسر

دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده راه بابلسر   دانلود پاورپوینت با موضوع طراحی پارک پیاده راه بابلسر، یک مجموعه کامل و جامع در طراحی پارک پیاده راه و در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل موارد زیر می باشد: شناخت عناصر طبیعی سایت (پارک پیاده رو) شناخت عناصر مصنوع تعیین چشم انداز و اهداف کلی بررسی جدول امکانات و محدودیت ها (Swot) بررسی خصوصیات بصری بررسی خصوصیات محیط طبیعی بررسی خصوصیات کالبدی عملکردی بررسی خصوصیات ادرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین

پاورپوینت بررسی مرمت امام زاده یحیی ورامین شرح مختصر: این فایل حاوی مطالعه،بررسی و تحلیل مرمت امامزاده یحیی ورامین می باشد که با فرمت ppt-قابل ویرایش  در ۵۴ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.بخشی از متن این بنا در جنوب شرقی ورامین در منطقه کهنه گل قرار گرفته است. تاریخ این بنا مربوط به سال ۷۰۷ هجری قمری است که دارای یک گنبد بزرگ آجری است. سبک معماری شباهت زیادی به مسجد جامع دارد.بنا شامل یک اتاق گنبد دار است دیوارمقبره های آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 4,500 تومان 50% تخفیف

بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد

بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد   بررسی و تحلیل هتل بزرگ درویش مشهد در قالب power point و در 68 صفحه به همراه نقشه های هتل، بررسی و تحلیل هتل، عکس هوایی، تصاویر هتل و ...می باشد: هتل مجلل درویشی در حاشیه خیابان امام رضا(ع) که اصلی ترین خیابان منتهی به حرم مطهر است قرار دارد. ساختمان هتل مجلل درویشی از بدو شروع با طرح وپلان هتلی ساخته شده و با بیست طبقه، مرتفع ترین مرکز اقامتی و تنها هتل آتریوم شرق کشور می باشد. این هتل بال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد       شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء مصلی مشهد در قالب power point و در 70 صفحه و یک مجموعه کامل در معرفی، شاخت و طرح مرمت و احیای بنای مصلی شهر مشهد می باشد و شامل موارد زیر می باشد: تاریخچه خراسان شناخت بنا پیشینه تاریخی بنا شناخت کلی بنا توضیحات کلی مرمت بنادرسال های گذشته توضیحات کلی مرمت تزیینات بنادرسال های گذشته انجام کارهای مرمت بنا به تفکیک هر سال شناخت موقیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان

پاورپوینت طرح مرمت و احیای خانه بهرام محمد خوزینی گمیشان  فایل مطالعه ، مستندسازی، آسیب شناسی و طرح مرمت و احیای  خانه بهرام محمد خوزینی یکی از بهترین نمونه  خانه های چوبی درایران و با الگوی معماری روس در منطقه گمیشان می باشد این خانه چوبی در دو طبقه و بدون استفاده از میخ تهیه شده و تمام اتصالات آن به صورت فاق و زبانه می باشد. این فایل بی نظیر و عالی در قالب power point و در 132 صفحه می باشد و شامل موارد زیر می باشد: فصل اول مطا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز     فایل طرح مرمت و احیای خانه صلح جو در قالب power point و در 105 اسلاید و به عنوان یک مجموعه کامل و جامع درباره طرح مرمت و احیای خانه تاریخی صلح جو تبریز می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مقدمه فصل اول  تاریخچه شهر تبریز    موقعیت جغرافیائی تبریز مطالعات اقلیمی  آب و هوا و اقلیم  حرارت  بارش  وزش باد  فشار هوا تابش نور خورشید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 3,500 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز

پاور پوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز فایل مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید برتجربه مطالعات حاشیه نشینی شهر تبریز. این فایل در قالب power point و در 145 صفحه به همراه نقشه، عکس، نمودار، جدول و ... به عنوان یکی از کامل ترین فایل درمورد بررسی و شناخت حاشیه نشینی در تبریز و چگونگی برخورد با این پدیده و طرح ها و اقدامات بهسازی  و بازآفرینی محله های حاشیه نشین نشین می باشد و شامل موارد زیر می باشد: بخش نخست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان

پاورپوینت طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان طرح ساماندهی و بهسازی محور تاریخی بازار نعلبندان گرگان به عنوان یکی قدیمی ترین بازار شمال کشور در قالب power point  و در 214 صفحه به همراه معرفی کامل بافت تاریخی گرگان و محله های قدیمی آن به همراه نقشه، عکس ، عکس های قدیمی و... به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل در معرفی و شناخت بافت تاریخی گرگان و بازار نعلبندان گرگان می باشد و شامل موارد زیر است: مطالعه و شناخت  معرفي استان گل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران

پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد تهران فایل بررسی و شناخت پیاده راه 15 خرداد تهران در قالب power point و در 61 صفحه و یک فایل کامل و جامع در بررسی و شناخت پیاده راه 15 خرداد می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مبانی نظری طرح پیاده راه مفهوم محدوده پیاده (پیاده راه) انواع پیاده راه ها به لحاظ محدودیت حرکت سواره الف :پیاده راه هایی که هیچ وسیله نقلیه ای اجازه تردد درآنها را ندارد ب- پیاده راه هایی که بعضی وسایل نقلیه بسیار کم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت بررسی پیاده راه محور هفده شهریور تهران

پاورپوینت بررسی پیاده راه محور هفده شهریور تهران    بررسی پیاده راه محور هفده شهریور تهران به عنوان یک فضای شهری در قالب power point و در 75 صفحه می باشد و به عنوان یکی از کامل ترین مجموعه در بررسی محور هفده شهریور به عنوان پیاده راه می باشد و شامل موارد زیر می باشد: چکیده مقدمه اهمیت و ضرورت فضای شهری شاخصه ها کیفیت فضاهای شهری شاخص های تحلیل کیفیت محیط از منظرهای متفاوت نقش عابر پیاده پیاده راه به عنوان یک فضای شهری اهمیت پیاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع)

پاور پوینت بافت تاریخی قزوین-گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع)       پاور پوینت بافت تاریخی قزوین (گذر حمدالله مستوفی- امامزاده علی (ع) در قالب power point و در 80 صفحه به عنوان کامل ترین و بهترین مجموعه در معرفی و شناخت محور فوق می باشد و شامل موارد زیر می باشد:  فصل اول: شناخت نقشه استان و شهرقزوین ضرورت حفظ بافت تاریخی قزوین  نگاهی کوتاه به شهرقزوین  تعریف طرح روند توسعه کالبدی شهر فصل دوم: خصوصیات ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن

پاورپوینت مطالعات شهرسازی شهر رودهن پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی شهر رودهن یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه در مطالعات شهرسازی شهر رودهن می باشد و در 117 صفحه به همراه نقشه ، عکس ، عکس هوایی، دیاگرام ...و شامل موارد زیر می باشد: - مطالعات جغرافیایی و زیست محیطی شهر رودهن - مطالعات تاریخی رودهن - مطالعات اجتماعی رودهن - مطالعات کالبدی و کارکردی - قابلیت ها و محدودیت های رودهن در بخش جغرافیایی و محیطی -  قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پروژه مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء عمارت کلبادی ساری به صورت word

پروژه مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء عمارت کلبادی ساری به صورت word  پروژه مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء عمارت کلبادی ساری به صورت word در 45 صفحه فایل خانه کلبادی ساری یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه معرفی خانه تاریخی کلبادی در شهر ساری است و در قالب PDF و شامل موارد زیر می باشد: فصل اول : موقعيت شهرستان ساري 1- موقعيت عمومي شهر ساري 2- بناي ساري در هزاره هاي پيش ازميلاد 3- ساري پس ازاسلام 4- ساري نوين 5- پيدايش اوليه و نقطه اوليه شهر 6- عوام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پاور پوینت دانشگاه هنر اسلامی تبریز پروژه معرفی و شناخت دانشگاه هنراسلامی تبریز در قالب power point و در 66 صفحه می باشد. در این مجموعه به معرفی شهر تبریز، تایخچه دانشگاه هنر تبریز،معرفی دانشگاه هنر تبزیز، معرفی معماری دانشگاه به همراه نقشه های معماری و عکس، معرفی فضاهای دانشگاه، شناخت مواد و مصالح و تزئینات بنا و ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله سرچشمه گرگان

پاورپوینت مطالعه و شناخت محله سرچشمه گرگان   مطالعه و شناخت محله سرچشمه گرگان به عنوان یکی از قدیمی ترین محلات در بافت تاریخی گرگان در قالب پاورپوینت و در 60 اسلاید ، مجموعه ای بی نظیر و کامل در معرفی و شناخت محله سرچشمه گرگان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مختصری بر جغرافیای طبیعی استان گلستان جغرافياي طبيعي شهر گرگان تاریخچه گرگان و معرفی بافت قدیم گرگان به همراه عکس، نقشه و عکس هوایی معرفی محله سرچشمه به همراه معرفی محدو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف

پاورپوینت روش تحقیق در مطالعات شهری

پاورپوینت روش تحقیق در مطالعات شهری روش تحقیق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي برنامه ریزی شهری و منطقه ای در قالب پاورپوینت و در357 اسلاید تالیف غلامرضا خاکی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد

شناخت فضای شهری خیابان جنت مشهد پروژه شناخت فضای شهری خیابان جنت شهر مشهد در قالب pdf و در 51 صفحه می باشد. این مجموعه یکی از کامل ترین فایل شناخت فضای شهری خیابان جنت می باشد و شامل موارد زیر می باشد:       فصل اول: معرفی محدوده     فصل دوم: مطالعات تصویر ذهنی   فصل سوم: مطالعات ادراکی   فصل چهارم: زیرساخت های تاسیساتی فصل پنجم: مطالعات اجتماعی و اقتصادی   فصل ششم: مطالعات کاربری زمین در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان 5,000 تومان 50% تخفیف

شناخت و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد

شناخت و تجزیه و تحلیل محله ملکش بجنورد   مجموعه ای بی نظیرو کامل از شناخت و تجزیه و تحلیل محله ملکش شهر بجنورد در قالب PDF و در 96 صفحه و شامل موارد زیر می باشد:   فصل اول: مطالعات جغرافیایی و طبیعی   فصل دوم: مطالعات تاریخی   فصل سوم: مطالعات جمعیت و عوامل جمعیتی   فصل چهارم: مطالعات اقتصادی   فصل پنجم: مطالعات رفت و آمد و شبکه های ارتباطی   فصل ششم: مطالعات بافت کالبدی محله   فصل هفتم: بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان

نقشه اتوکدی طرح تفضیلی گرگان نقشه اتوکد طرح تفضیلی کل شهرگرگان به همراه معرفی کاربری اراضی آن- تهیه شدره در سال 1391 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان 7,000 تومان 50% تخفیف

پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در محیط های آموزشی

پاور پوینت نقش آب و فضای سبز در محیط های آموزشی   پاورپوینت فایل کامل نقش آب و فضای سبزدر محیط های آموزشی و در 47 اسلاید  به شرح زیرمی باشد: مقدمه، آب به عنوان ابزار طرح، ارزش های حسی آب، رنگ آب، موسیقی آب، بافت ، حرکت و سکون، عملکرد فضاهای سبز در محیط آموزشی، تاثیر فضاهای سبز در محیط آموزشی، ضرورت ایجاد فضای سبز در محیط آموزشی، اهمیت فضای سبز از دیدگاه نیازهای اجتماعی و اوقات فراغت دانش اموزان،موارد مثبت احداث فضاهای س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,500 تومان 10% تخفیف

نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان

نقشه اتوکد بناهای تاریخی گرگان   نقشه اتوکدی 10 بنای تاریخی و باارزش  در بافت قدیمی و تاریخی گرگان به همراه پلان، نما، برش، سایت پلان و ... این مجموعه بی نظیر شامل بناهای زیر می باشد: 1- خانه مجموعه تقوی 2- خانه مفیدیان 3- خانه باقری 4- مدرسه عمادیه 5- خانه فاطمی 6- مسجد جامع 7- خانه میرشهیدی 8- خانه رضا قلی نژاد 9- خانه کبیر 10- خانه شایگان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان 14,000 تومان 40% تخفیف

پاورپوینت حیاط خانه های گرگان

پاورپوینت حیاط خانه های گرگان   این مجموعه در قالب پاور پوینت (power point) و در 61 اسلاید و از بهترین و بی نظیرترین فایل درباره معرفی حیاط خانه های تاریخی در بافت قدیم گرگان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: مقدمه، حیاط در معماری سنتی ایرانی،عناصر حیاط ایرانی، معرفی بافت قدیم گرگان، معرفی محلات قدیم گرگان، ویژگی معماری گرگان، بررسی حیاط های گرگان از لحاظ اقلیمی، شاخصه های حیاط های خانه های گرگان، نحوه تامین آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت شهر جرجان

پاورپوینت شهر جرجان   پاور پوینت شهر تاریخی جرجان در 90 اسلاید و از کامل ترین و بهترین مجموعه معرفی شهر تاریخی جرجان می باشد و شامل موارد زیر می باشد: - پیشینه پژوهش در شهر جرجان،معرفی شهر جرجان، نقشه شهر جرجان در دوره های مختلف، عکس از شهر، کانال آب، جاده، چاه آب، نقشه عناصر و فضاهای موجود در شهر در دوره های مختلف، معرفی واحدهای ساختمانی بناهای عمومی شهر به همراه عکس و نقشه، معرفی کارگاه های صنعتی شهر به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس

پاورپوینت برج قابوس گنبدکاووس     معرفی برج قابوس، طرح مرمت و آسیب شناسی آن در قالب پاورپوینت و در 104 اسلاید و یکی از بهترین و کامل ترین فایل معرفی برج قابوس گنبد کاووس می باشد و شامل موارد زیر می باشد شهر تاریخی جرجان مقدمه پیشینه تاریخی جرجان اشیای کشف شده در جرجان پوششش بنای تاریخی برج قابوس مقدمه شهر گنبد قابوس  بنا ی برج قبوس ساختارشناسی مصالح  ساختار شناسی کالبدی تحلیل ساختار بنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان 6,000 تومان 10% تخفیف

پاور پوینت کلات نادری مشهد

پاور پوینت کلات نادری مشهد پاور پوینت معرفی کلات نادری مشهد در 103 اسلاید که یکی از بهترین فایل های معرفی کلات نادری است و شامل موارد زیر می باشد: شهرستان مشهد کلات دژ خدای آفرین معنای لغوی کلات معرفی شهرستان کلات قصر خورشید مشخصات بنا تزیینات داخلی تزئینات خارجی تاریخچه بنا دوره تاریخی تاریخچه بنا معرفی کاخ خورشید معماری دوره افشاریه هندسه و تناسبات سایت پلان کتیبه کامل و نیمه کاره قوس های استفاده شده در ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,500 تومان 10% تخفیف

خانه امیر لطیفی گرگان

خانه امیر لطیفی گرگان معرفی خانه امیر لطیفی گرگان در قالب power point و در 60 اسلاید می باشد و یکی از بهترین فایل ها در معرفی بنای فوق می باشد و شامل موارد زیر می باشد:معرفی شهر قدیم گرگان،خصوصیات معماری گرگان، معرفی خانه امیر لطیفی به همراه نقشه های کامل معماری آن، معرفی فضاهای خانه، معرفی تزئینات، معرفی سازه و مصالح، معرفی دیتایل های اجرایی به همراه نقشه های آن و ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان 7,000 تومان 10% تخفیف

خانه حاج محمد خوزینی گمیشان

خانه حاج محمد خوزینی گمیشان پروژه خانه حاج محمد خوزینی در قالب power point  در در 70 اسلاید که یکی از بهترین فایل مربوط به معرفی این خانه است. این پروژه شامل تاریخچه و شناخت بافت تاریخی گمیشان، معرفی بنا به همراه نقشه های معماری از قبیل پلان، نما، برش، معرفی تزئینات بنا، نقایسه تطبیقی بنا با خانه بهرام محمد خوزنی و.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

خانه فخرالدوله تهران

خانه فخرالدوله تهران خانه فخرالدوله تهران که یکی از خانه های بسیار زیبا در تهران دوره قاجاری است در قالب pdf و در 105 صفحه شامل معرفی شهر تهران قدیم، سبک های رایج معماری قاجار در تهران، معرفی چند بنای قاجاری تهران، معرفی بنای فخرالدوله به همراه عکس های قدیم و وضع موجود بنا، نقشه های معماری بنا از قبیل پلان، نما و برش، معرفی تزئینات بنا،معرفی سازه و مصالح بنا،آسیب شناسی کامل بناو ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,500 تومان 10% تخفیف

مدرسه عمادیه گرگان

مدرسه عمادیه گرگان طرح مرمت و آسیب شناسی مدرسه تاریخی عمادیه گرگان در قالب power point، در 65 اسلاید و شامل معرفی کامل مدرسه، معرفی تزئینات وابسته به معماری بنا،نقشه های معماری مدرسه از قبیل پلان، نما و برش، آسیب شناسی بناو ... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

طرح هادی روستای کریمو شهرستان سرایان

طرح هادی روستای کریمو شهرستان سرایان این مجموعه شامل طرح هادی روستای کریمو از توابع شهرستان سرایان خراسان جنوبی است و شامل 300 صفحه و در قالب pdf می باشد.این مجموعه به عنوان کامل ترین فایل در معرفی روستای کریمو است و شامل معرفی شهرستان سرایان، معرفی روستا، معرفی بافت تاریخی روستا، کاربری اراضی، شبکه معابر، معرفی بخش جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی،فرهنگی و کالبدی روستا و .... می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان 7,000 تومان 10% تخفیف

تحلیل فضای شهری میدان امام شاهرود

تحلیل فضای شهری میدان امام شاهرود این فایل در قالب power point در 30 اسلاید وبه تحلیل فضای شهری میدان امام شهرشاهرود می پردازد و شامل معرفی شهرشاهرود، هسته اولیه شاهرود،معرفی میدان امام شاهرود به همراه عکس هوایی، نقشه شاهرود، تحلیل فضای شهری میدان امام، تحلیل کاربری های میدان و خیابان های مجاور میدان،آسیب شناسی، طراحی سه بعدی از مجموعه فوق و ... است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

معماری روستای زیارت گرگان

معماری روستای زیارت گرگان   معرفی کامل روستای تاریخی زیارت گرگان در قالب power point در 40 اسلاید به همراه نقشه کامل روستا، عکس های قدیم روستا، تاریخچه روستا، معرفی معماری بومی روستا، مواد و مصالح به کاررفته در بنا، گونه شناسی بنا به همراه خانه های ارزشمند به همراه نقشه های معماری آن  از قبیل پلان، نما و برش و عکس از بنا و ...   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان 7,500 تومان 10% تخفیف

پروژه بازار تبریز

پروژه بازار تبریز پروژه کامل بازار بزرگ تبریز در قالب power point در 18 اسلاید به همراه معرفی بخش های مختلف بازار، نقشه کامل تمام بخش های بازار، عکس و تاریخچه بازار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,500 تومان 10% تخفیف

پروژه کامل خانه باقری گرگان

پروژه کامل خانه باقری گرگان پروژه کامل خانه باقری گرگان به همراه نقشه های معماری، نقشه های دیتایل بنا،معرفی خانه، آسیب شناسی بنا و عکس از بنا و معرفی بافت تاریخی گرگان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 20% تخفیف

دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی

دستورالعمل کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح های هادی روستایی این مجموعه  به صورت pdf  و در 47 صفحه توسط حوزه معاونت عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با هدف استاندارد سازی ساختاری تهیه طرح هادی روستایی و الگو سازی فرآیند تهیه طرح هادی روستایی با تاکید بر کاربرد مدل های تحلیلی سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است و شامل دو بخش زیر می باشد: بخش اول:شامل تدوین استانداردهای آماده سازی نقشه پایه طرح هادی با مقیاس 1/500 است. این بخش معطوف به وظایف و الز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 3,500 تومان 70% تخفیف

اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه های سبز

اهمیت زیست محیطی سازه های چوبی به عنوان سازه های سبز این مجموعه به عنوان مقاله برتر در چهارمین کتگره معماری و شهرسازی سال 95 در گرگان انتخاب شده و در قالب پاورپوینت و در 51 اسلاید به معرفی ساز های چوبی به عنوان سازه های سبزنمونه موردی در ایران و سایر نقاط جهان همرا با عکس، توضیح و تفسیر تهیه شده و مجموعه بسیار کاملی برای تحقیق و پژوهش درباره سازهه ای چوبی می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 5,000 تومان 60% تخفیف

معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس

معرفی، مطالعه، شناخت و مستند نگاری روستای تاریخی اصفهک طبس این مجموعه به صورت pdf  و در 83 صفحه به عنوان کامل ترین و تنها پروزه کار شده روستای تاریخی و با ارزش معماری اصفهک طبس می باشد  که در نوع خود بی نظیر می باشد و شامل موارد زیر می باشد:   مرحله نخست:بررسی طرح های فرادست   فصل اول:شناخت وضع موجود بافت تاریخی روستا   ویژگیهای جغرافیایی، طبیعی و زیست محیطی روستا   ویژگیهای تاریخی روستا   ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی روستا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان 6,000 تومان 50% تخفیف